In 2006 is voor het tweede opeenvolgende
jaar de uitstoot van broeikasgassen in Nederland verminderd. Deze
lag met 208 miljard kg CO2-equivalenten 3 procent onder het niveau
van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol. Dit blijkt uit
berekeningen die het CBS en het Milieu- en Natuurplanbureau
gezamenlijk hebben uitgevoerd.

Kyotoprotocol

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland
in de periode 2008–2012 de emissies van broeikasgassen met
gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van het basisjaar.
Daarbij mag een deel van deze reductie in het buitenland worden
gerealiseerd.

De uitstoot in het basisjaar is
vastgesteld op 214,3 miljard kg CO2-equivalenten. In 2005 kwam de
uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 212 miljard kg
CO2-equivalenten hier voor het eerst onder. In 2006 zette deze
afname zich verder door.

Minder koolstofdioxide

De dalingen in 2005 en 2006 zijn vooral
toe te schrijven aan de vermindering van de uitstoot van
koolstofdioxide (CO2), het belangrijkste broeikasgas. In 2006
bedroeg de CO2 –emissie 172 miljard kg. Dit is veel minder
dan in 2004, toen dit nog 181 miljard kg was. Maar ook de uitstoot
van de overige broeikasgassen zoals methaan, lachgas en de
fluorgassen, nam verder af.

Meer import van elektriciteit

De belangrijkste daling van de uitstoot
van koolstofdioxide deed zich voor bij de productie van
elektriciteit. Hoewel er meer elektriciteit werd verbruikt, nam de
productie van elektriciteit in Nederland in 2005 en 2006 af.
Daardoor verminderde vanaf 2004 de CO2-emissie met bijna 5,5
miljard kg. Om aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen,
werd in 2006 22 procent van de verbruikte elektriciteit uit het
buitenland geïmporteerd.

Daarnaast daalde de CO2-uitstoot doordat
het aandeel duurzame energie in het Nederlandse energieverbruik
toenam tot 2,7 procent in 2006. Verder droegen ook de relatief
zachte winters in 2005 en 2006 bij aan de lagere uitstoot: hierdoor
hoefde er minder aardgas te worden gebruikt voor de verwarming van
huizen en werkplekken.

Uitstoot verkeer blijft toenemen

In de industrie-en energiesector daalde de
koolstofdioxide-uitstoot in 2006 ten opzichte van 2005 met 4
miljard kg tot 82 miljard kg. Deze sector is goed voor bijna de
helft van de totale CO2-uitstoot.

In het verkeer daarentegen, steeg de
uitstoot in 2006 gestaag verder tot 40 miljard kg. Dat is ruim 30
procent meer dan in 1990.

De uitstoot van twee andere belangrijke
sectoren, de raffinaderijen en de consumenten, schommelde de
laatste jaren respectievelijk rond de 12 en 19 miljard kg.

bron:CBS