VROM werkt in nauwe samenspraak met de bouwpraktijk aan verdere vereenvoudiging van de bouwregelgeving. De procedurele voorschriften zullen vereenvoudigd worden en er komt à©à©n VROM-vergunning. Op verzoek van de bouwsector zullen de voorschriften voor brandveilig gebruik landelijk worden geharmoniseerd in een zogenoemd 'Gebruiksbesluit'. 

Dat staat in de brief 'Modernisering bouwregelgeving' die minister Dekker van VROM vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De brief geeft een overzicht van de lopende ontwikkelingen en de voorgenomen activiteiten op dit gebied tot en met 2007. De minister reageert hiermee op onder meer verschillende vragen uit de Tweede Kamer. In de brief worden de verschillende acties op het terrein van de bouwregelgeving in hun samenhang gepresenteerd:  de modernisering van de VROM-regelgeving, de invoering van verschillende Europese richtlijnen, het stimuleren van de naleving van en het toezicht op de bouwregels en het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van gebouweigenaren voor het voldoen aan de bouweisen. De brief doet ook recht aan de afspraken van het kabinet over deregulering en herijking van regelgeving en over het terugdringen administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven. 
 
Energie 
Voor nieuwbouwwoningen zal de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) per 1 januari 2006 aangescherpt worden tot 0,8. De aanscherping past binnen het streven van de Tweede Kamer om het tempo van energiebesparing te verhogen. Verder moet Nederland de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen gaan toepassen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het energieprestatiecertificaat. Gebouweigenaren moeten dan op termijn bij de oplevering, verkoop, verhuur of ingrijpende renovatie van een gebouw zo'n certificaat overleggen. Het moet inzicht geven in de energieprestatie van het gebouw en moet voor de bestaande bouw vergezeld gaan van een  standaardadvies voor verbetering van die energieprestatie. 
 
Naleving 
Minister Dekker bevordert ook de naleving van de bouwregelgeving. Bijvoorbeeld als het gaat om de veiligheid van gas- en elektravoorzieningen in woningen benadrukt de minister de eigen verantwoordelijkheid van de woningeigenaar. Tegelijkertijd stimuleert zij  gemeenten hun verantwoordelijkheid te nemen en  toe te zien op de veiligheid. Zij is met de VNG overeengekomen om  voor woningen met een verhoogd risico rond 2007 een verplichte veiligheidskeuring voor gas- en elektravoorzieningen in te voeren. Het gaat daarbij om een beperkt deel van de woningvoorraad, zodat er een goede balans is tussen het verbeteren van de veiligheid en het beperken van de kosten voor burgers en de handhaver.  
 
Tot slot meldt de minister dat zij samen met brancheorganisaties en bouwpartners werkt aan voorlichting om de bouwregelgeving beter toe te lichten. De wijziging van het Bouwbesluit, gericht op vooral het uniformeren van de lokaal verschillende eisen bij kinderdagverblijven, zal thans per 1 september 2005 worden ingevoerd (in plaats van oorspronkelijk 1 juli aanstaande), zodat alle partijen voldoende tijd hebben zich hierop voor te bereiden. Minister Dekker zal hiertoe binnenkort starten met de verspreiding van diverse brochures en een nieuw praktijkhandboek Bouwbesluit. 
 
bron:VROM