De politie gaat elektronische
inbraakmeldingen die zijn geverifieerd door justitieel erkende
Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) hoge prioriteit geven. De
nieuwe regeling gaat in op 1 april 2007. De politie heeft hierover
met de beveiligingsbranche, verenigd in het Verbond van
Beveiligingsorganisaties (VvBO), afspraken gemaakt die door de
ondertekening van een convenant zijn geformaliseerd.

De in dit convenant opgenomen maatregelen
zullen leiden tot een verbetering van de organisatie en opvolging
van elektronische alarmmeldingen. Hiermee wordt bijgedragen aan het
vergroten van de pakkans van criminelen en het beperken van schade
die wordt aangericht. Daarnaast zullen deze maatregelen leiden tot
het verder terugdringen van het aantal loze alarmmeldingen;
meldingen waarbij achteraf blijkt dat er niets aan de hand was.

De politie besteedt op jaarbasis nog
relatief veel tijd aan loze meldingen. Nodeloze uitruk van de
politie bij dit soort meldingen gaat ten koste van de noodhulp en
de basispolitiezorg. Als het aantal loze meldingen wordt
teruggebracht, kan de politiecapaciteit efficiënter worden
ingezet bij die meldingen die wel raak zijn. Hierdoor kan de
politie inzet met hogere prioriteit garanderen. Daarom streven
politie en branche eensgezind naar een nog betere filtering van de
meldingen die door de PAC’s worden doorgegeven aan de
politie.

Jaarlijks verwerken de 25 PAC’s meer
dan 2 miljoen alarmmeldingen. Het overgrote deel van deze meldingen
wordt zelfstandig afgehandeld door de PAC’s. In het Actieplan
Veilig Ondernemen, dat door overheid en bedrijfsleven is opgesteld,
is afgesproken dat de procedures voor alarmopvolging moeten worden
verbeterd. Daartoe zijn verificatiemethoden ontwikkeld om nog
scherper en sneller te bepalen of een alarm loos is of echt.

Verificatiemethoden inbraakmeldingen

Voor de verificatie van een elektronische
inbraakmelding zijn twee methoden afgesproken. Eén daarvan
is menselijke waarneming door beveiligers, buren, iemand van het
bedrijf of een particulier zelf. Daarnaast zijn er technische
verificatiemethoden. Het gaat dan om camera’s en/of
microfoons die de alarmcentrales op afstand kunnen bedienen en die
betrouwbare informatie opleveren. Ook aan de hand van het patroon
van de alarmen binnen een pand, aangevuld met informatie van de
contactpersoon van het pand, kan worden vastgesteld of er sprake is
van een terecht inbraakalarm of van bijvoorbeeld een
bedieningsfout.

Uitruk politie met hoogste prioriteit

De politie reageert met ingang van 1 april
2007 op de door de PAC doorgegeven geverifieerde inbraakalarmen met
de hoogste prioriteit. In de regel betekent dit -
calamiteitensituaties uitgezonderd - dat een surveillance-eenheid
binnen 15 minuten ter plaatse is. Minimaal 1 surveillance-eenheid,
bestaande uit twee bevoegde en volledig geëquipeerde
politiefunctionarissen, verzorgt de opvolging. Dat is in het
voordeel van bedrijven en burgers. De pakkans van de daders wordt
door snel politieoptreden immers vergroot en mogelijke
vervolgschade bij een inbraak verkleind.

Maatregelen treffen voor verificatie

De Politie en het Verbond van
Beveiligingsorganisaties (VvBO) doen een beroep op gebruikers van
een elektronisch inbraakalarmsysteem om in de periode van 1 april
2007 tot 1 april 2008 maatregelen te treffen (voor zover nog niet
aanwezig) om verificatie van alarmmeldingen mogelijk te maken
volgens de hiervoor genoemde methoden. Met ingang van 1 april 2008
zijn gebruikers van een elektronisch inbraakalarmsysteem verplicht
om adequate maatregelen voor verificatie te hebben getroffen als
zij vanaf die datum nog een beroep willen doen op politie-inzet bij
inbraakalarmmeldingen. Niet-geverifieerde inbraakalarmen worden met
ingang van 1 april 2008 niet meer door PAC’s doorgegeven aan
de politie, maar op andere wijze adequaat en zoals vooraf
overeengekomen met de betreffende gebruiker afgehandeld.

Hernieuwde aanvraag overvalalarm

Het is noodzakelijk voor de veiligheid van
de gebruiker van een overvalalarm dat de politie en de PAC’s
beschikken over correcte en volledige gebruikersgegevens als er
zich een incident voordoet. Om de registratie waar nodig te kunnen
verbeteren en bestanden te schonen van gebruikers die geen
overvalalarm meer willen, zal iedere gebruiker van een overvalalarm
(zakelijk en particulier) (opnieuw) toestemming hiervoor moeten
aanvragen. Het aanvraagformulier dient voor 1 april 2007 te worden
ingediend bij de desbetreffende PAC waar de gebruiker bij
aangesloten is. De huidige regeling blijft van kracht voor de
gebruiker tot er al dan niet (opnieuw) toestemming is verleend en
uiterlijk tot 1 augustus 2007. Toestemmingsaanvragen voor een
overvalalarm kunnen worden afgewezen indien niet aan de door de
politie gestelde criteria wordt voldaan.

Nauwere samenwerking

Het Verbond van Beveiligingsorganisaties
en de Raad van Hoofdcommissarissen hebben met de afspraken in het
convenant een belangrijke mijlpaal bereikt in het streven naar
verdere professionalisering en een effectievere en
efficiëntere organisatie van alarmopvolging. Deze nauwe
samenwerking zal in de toekomst verder worden doorgezet. Hierbij
wordt ook het bedrijfsleven betrokken om actief mee te denken over
nieuwe maatregelen die verder zullen bijdragen aan preventie en
repressie van crimineel handelen.

bron:NPI