Minister Verdonk brengt woensdagochtend 9 maart 2005 een werkbezoek in
het kader van het project Inburgeren in de centrale opvang. Zij bezoekt
het AZC Alkmaar en neemt deel aan de workshop portfolio die door het
Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt georganiseerd.

Het COA biedt asielzoekers met een verblijfsvergunning -
vergunninghouders - de mogelijkheid te starten met inburgeren in de
centrale opvang. Naast het volgen van een opleiding Nederlands als 2e
taal en maatschappij oriëntatie maakt het opstellen van een persoonlijk
portfolio door de vergunninghouder ook onderdeel uit van dit traject.
De basis van het portfolio wordt gevormd door het inzichtelijk maken
van elders verworven competenties van de vergunninghouder.
Vergunninghouders hebben ook de mogelijkheid diplomas uit het
herkomstland te vertalen en te waarderen en dit op te nemen in het
portfolio. Het portfolio vergroot de onafhankelijkheid van de
vergunninghouder en draagt bij aan het nemen van zijn eigen
verantwoordelijkheid, bij bijvoorbeeld het zoeken naar werk.

De vergunninghouder ontvangt een certificaat als bewijs van deelname,
met daar op vermeldt het behaalde niveau van de opleiding. Het COA
verzorgt aansluitend een overdrachtsdossier van de vergunninghouder,
dat aan de gemeente waar de vergunninghouder zich huisvest, wordt
overgedragen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is verantwoordelijk voor de
opvang van asielzoekers. Het COA zorgt voor onderdak gedurende de
asielprocedure en bereidt asielzoekers voor op een verblijf in
Nederland, terugkeer naar het land van herkomst of doormigratie. Om
deze taken adequaat uit te voeren, werkt het COA nauw samen met
organisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de
Vreemdelingenpolitie (VP) en de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Momenteel beheert het COA zon 90 opvanglocaties verspreid over
Nederland, verdeeld over 12 clusters. Het COA is een zelfstandig
bestuursorgaan dat wordt bekostigd door het minsterie van Justitie. De
minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is politiek
aanspreekbaar.

Bron: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)