Huiswerkbegeleiding.nl wil komend jaar
onderzoeken wat de mogelijke positie wordt van de
huiswerkbegeleiding in Nederland. Hierbij kan gekeken worden naar
een aantal andere landen, waar huiswerkbegeleiding verder is
ontwikkeld dan in Nederland. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld,
wordt huiswerkbegeleiding vergoed door de overheid, als er sprake
is van ondermaats presterende scholen. Leerlingen hebben in dat
geval recht op zorg, die kan worden ingekocht bij een aantal
organisaties voor aanvullende begeleiding. Er kan worden gekozen
uit verschillende aanbieders: een aantal gekwalificeerde
huiswerkinstituten, een grote huiswerkbegeleidingketen, of
begeleiding door de gemeente zelf of de kerk.

Koppeling in Nederland taboe

Deze koppeling tussen structureel slecht
presterende scholen en private studiebegeleiding is in Nederland op
dit moment taboe. 'Tot nu toe wordt de huiswerkbegeleidingbranche
door de overheid genegeerd. Het Ministerie van OC en W is van
mening dat in een goed onderwijsklimaat huiswerkbegeleiding niet
nodig is, en geeft (gezien de sterk groeiende branche) impliciet
toe dat het huidige onderwijssysteem niet deugt. Als het al een
verantwoordelijkheid van de overheid is, dan ligt die, volgens het
ministerie, bij de gemeenten.

Er zijn wel gelden beschikbaar vanuit OC
en W of Sociale Zaken voor leerlingen met

aanvullende behoeftes aan zorg of
onderwijs (Rugzak of PGB), maar dit is zeker niet

gekoppeld aan de prestatie van het
onderwijs. Er zijn overigens wel veel contacten tussen locale
overheden en commerciële instituten, en tussen scholen en
instituten, maar het wordt tijd dat dit naar het landelijk niveau
wordt getild.'

Recht op goed onderwijs

Vincent van Dijk: 'Leerlingen hebben
recht op goed onderwijs. Op het moment dat een school geen goede
kwaliteit levert, hebben ouders het recht op zorg in de vorm van
extra begeleiding. Leerlingen mogen nooit de dupe worden van een
school die de zaken tijdelijk niet op orde heeft. Dit wil overigens
niet zeggen dat huiswerkbegeleiding alleen nodig is bij onder de
maat presterende scholen. Begeleiding wordt ingezet daar waar er
behoefte is aan maatwerk. Veel kinderen komen momenten tegen dat
leren moeilijk gaat en zij baat hebben bij tijdelijke, individuele
begeleiding.'

Explosieve groei

Afgelopen jaren is er veel gebeurd binnen
de huiswerkbegeleidingbranche. Onder meer door de invoering van het
Studiehuis en door de media-aandacht voor studieproblemen, is de
behoefte aan studiebegeleiding enorm gestegen. Ook is het aantal
huiswerkinstituten explosief gegroeid. Naast alle professionele
instituten zijn er helaas ook minder goede huiswerkinstituten op de
markt gekomen. Dit kan omdat de beroepsgroep niet beschermd is.
Iedereen kan zich 'huiswerkinstituut'noemen, ook zonder
gekwalificeerde medewerkers. Dit is, afgezien voor het imago van de
branche, met name schadelijk voor de leerlingen. De overkoepelende
organisatie Huiswerkbegeleiding.nl wil komend jaar een aantal
stappen nemen om de branche en de leerlingen te beschermen en hen
nog betere begeleiding te bieden.

Meer transparantie

Als eerste wil Huiswerkbegeleiding.nl meer
transparantie creëren door op haar site

duidelijk te maken welke hulp
ouders/leerlingen van een huiswerkinstituut kunnen

verwachten. Vanaf 2 januari 2007 is van
elk instituut dat op de site wordt genoemd te lezen wat de
specialisaties en de werkwijze van dit huiswerkinstituut zijn. De
behoefte aan deze informatie blijkt groot, onder gebruikers van de
website Huiswerkbegeleiding.nl. Het aantal specialisaties van een
instituut hangt samen met de mate van professionaliteit. Instituten
die te weinig specialisaties hebben, zijn per 1 januari van de site
verdwenen.

Keurmerk voor huiswerkinstituten

Als tweede stap wil Huiswerkbegeleiding.nl
samen met een aantal grotere instituten

bekijken hoe een keurmerk ontwikkeld kan
worden voor huiswerkinstituten, of in ieder

geval een aantal regels opstellen waar
huiswerkinstituten aan moeten voldoen.

Woordvoerder van Huiswerkbegeleiding.nl,
Vincent van Dijk: 'Omdat er in de media de

laatste jaren veel is geschreven over de
groeiende behoefte aan huiswerkbegeleiding, zijn veel, vaak
oud-docenten, op het idee gekomen om een huiswerkinstituut te
beginnen. In veel gevallen onderschatten deze starters wat er
tegenwoordig van een huiswerkinstituut wordt verlangd. Zo mag
verwacht worden dat een huiswerkinstituut begeleiding kan geven in
alle verschillende schoolvakken op alle niveaus. Van de hoogste
klassen van het primair onderwijs tot en met 6 VWO. Hiervoor moeten
gekwalificeerde medewerkers rondlopen. Daarnaast moet een instituut
in staat zijn studieproblemen te herkennen en hier adequaat meer om
kunnen gaan.'

Hoogbegaafdheid, blowen en internet

De laatste jaren is veel bekend geworden
over problemen als dyslexie, dyscalculie,

PDD-NOS, etc. Ouders en docenten herkennen
de symptomen sneller en zijn eerder geneigd om naar een
huiswerkbegeleidingsinstituut te stappen dat bekend is met deze
problematiek. Er is de afgelopen tijd veel vakkennis opgedaan over
leerlingbegeleiding, daar waar een leerstoornis in het spel is.

'Een 'trend' op dit moment is
'hoogbegaafdheid'. Instituten krijgen hier steeds vaker meer te
maken. Ook horen wij van steeds meer instituten dat het blowen
onder jongeren ervoor zorgt dat zij minder makkelijk dingen kunnen
onthouden, wat tot een groot leerprobleem leidt.' Een keurmerk
moet de garantie geven dat leerlingen professionele begeleiding
krijgen, zodat ouders en scholen/gemeenten weten dat ze effectief
begeleid worden en waar voor hun geld krijgen.

Meldpunt voor klachten

Tot slot is Huiswerkbegeleiding.nl bezig
om een meldpunt te creëren waar ouders en

leerlingen terecht kunnen met hun klachten
over huiswerkbegeleiding. 'Op dit moment

kunnen ouders en leerlingen nergens
terecht, terwijl bekend is dat zich soms misstanden voordoen in de
branche Wij hebben bijvoorbeeld wel eens klachten gehad over een
huiswerkbegeleider die leerlingen sloeg. Bij ons is de laatste
jaren de angst toegenomen dat we een leerling in de armen drijven
van iemand die handelt tegen de belangen van ouders of leerling of
doorverwijzen naar een instituut dat geen waar voor zijn geld
biedt. Huiswerkbegeleiding.nl wil een betrouwbaar platform zijn
waar goede aanbieders van huiswerkbegeleiding te vinden zijn en
waar ouders met een gerust hart naar toe kunnen gaan.'

De toekomst van huiswerkbegeleiding

Er zijn verschillende toekomstscenario's
denkbaar voor de huiswerkbegeleiding in

Nederland. Een mogelijke ontwikkeling is
dat de hele branche in handen komt van een of een aantal grote
organisaties van huiswerkinstituten die allemaal werken volgens

hetzelfde systeem. In Nederland is
Studiekring de grootste organisatie, met een kleine 30 filialen en
vergelijkbaar met Studienkreis in Duitsland, die honderden filialen
heeft. Ook in andere landen zie je dit soort grote organisaties die
huiswerkhulp bieden op veel verschillende plekken, via een centrale
administratie. Zo'n 'studiebegeleidingketen' kan voordelen
hebben. 'In Duitsland zie je bijvoorbeeld dat Studienkreis een
hoogstaande kennisbank heeft ontwikkeld en dat de mogelijkheid is
geschapen dat ook minder draagkrachtige ouders gebruik kunnen maken
van hun begeleiding. Huiswerkbegeleiding.nl wordt overigens door
veel gebruikers al gezien als zo'n centrale. Dagelijks krijgt
Huiswerkbegeleiding.nl telefoontjes en e-mails van ouders of
leerlingen die problemen hebben in een of meer vakken en vragen of
ze bij ons terecht kunnen. Wij geven een eerste advies en verwijzen
door naar een huiswerkinstituut in hun eigen omgeving.'

110.000 leerlingen in Nederland

Er zijn zo'n 750 huiswerkinstituten in
Nederland, naast de begeleiding van scholen zelf en de begeleiding
in 'het zwarte circuit'. In totaal worden ongeveer 110.000
leerlingen begeleid, 10% van de middelbare-schoolpopulatie.
Daarnaast wordt er nog 1-op-1 bijles en remedial teaching gegeven.
Er is een groot aantal huiswerkinstituten die bestaan uit 1 of 2
personen en die slechts een handjevol leerlingen begeleiden. 'Voor
ons is het erg moeilijk om leerlingen naar dit soort instituten
door te sturen. Veel van dit soort begeleiders doen goed werk, maar
het is moeilijk om de kwaliteit in te schatten. Vandaar dat
Huiswerkbegeleiding.nl zich vanaf dit jaar nog meer gaat richten op
grotere en professionelere instituten.'

Huiswerkbegeleiding.nl

De site Huiswerkbegeleiding.nl trekt
maandelijks tussen de 60.000 en 90.000 bezoekers.
Huiswerkbegeleiding.nl vertegenwoordigt de meeste instituten van
Nederland en werd opgericht in 1999 en geeft informatie over
studieproblemen en huiswerkbegeleiding. Op de site van
huiswerkbegeleiding zijn full-service huiswerkinstituten en
praktijken voor remedial teaching te vinden.

bron:Huiswerkbegeleiding.nl