Verlies Nederlanderschap na veroordeling van terroristische
activiteiten en beperking van dubbele nationaliteit - De ministerraad
heeft er op het voorstel van minister Verdotnk voor
Vreemdelingenzaken en Integratie mee ingestemd om het Nederlanderschap
te ontnemen van personen die onherroepelijk zijn veroordeeld voor een
misdrijf waarbij ernstige schade is toegebracht aan de essentiële
belangen van de Staat.
Door intrekking van het Nederlanderschap wordt de betrokkene als vreemdeling aangemerkt en kan betrokkene worden uitgezet.

Intrekking is mogelijk bij een veroordeling wegens misdrijven tegen de
veiligheid van de Staat alsmede wegens terroristische misdrijven. Ook
is intrekking mogelijk bij veroordeling wegens misdrijven waarbij
samenspanning strafbaar is gesteld, als ook de samenspanning tot deze
misdrijven. Intrekking van de nationaliteit kan echter alleen als het
geen staatloosheid tot gevolg heeft. Tot nu toe was intrekking van het
Nederlanderschap alleen mogelijk als iemand op frauduleuze wijze het
Nederlanderschap heeft verkregen of zijn verplichting om afstand te
doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit niet nakomt.

Tevens is de ministerraad akkoord gegaan met het voorstel om
meervoudige nationaliteit te beperken. Bij naturalisatie tot
Nederlander zullen voortaan ook vreemdelingen die met een Nederlander
getrouwd zijn en tweede generatie migranten afstand moeten doen van hun
oorspronkelijke nationaliteit. Dit geldt niet als geen afstand kan
worden gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit.

Met het bovenstaande wordt uitvoering gegeven aan de toezegging in de
notitie over de beperking van de dubbele nationaliteit die op 27
augustus jl. aan de Tweede Kamer is aangeboden en de brief aan de
Tweede Kamer van 10 november jl., om een wetsvoorstel in te dienen
waarin personen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap
wordt ontnomen, wanneer zij onherroepelijk veroordeeld zijn voor een
misdrijf waarbij essentiële belangen van de Staat zijn geschaad.

Bron: Ministerie van Justitie