Het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap (P&W) is een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Het is in 1999 van start gegaan met een drieledige missie:

a. bijdragen aan de wetenschappelijke kennisontwikkeling ten aanzien van inrichting, functie en functioneren van de politie in een veranderende democratische samenleving;

b. bevorderen van de daadwerkelijke toepassing van relevante nieuwe kennis en inzichten in politie- en veiligheidspraktijk, beleid en opleiding;

c. bevorderen en in standhouden van een goede en geschikte onderzoeks- en kennisinfrastructuur voor politiewetenschappelijk(e) onderzoek en theorievorming.

Deze missie sluit aan bij de opdracht van de Politieacademie om te fungeren als kenniscentrum van en voor de politie.

De kennisontwikkeling van P&W verloopt via het meerjarig onderzoeksprogramma. Dat jaarlijks wordt geactualiseerd, mede op basis van de jaarlijkse Call: een open inschrijving op vooraf bepaalde onderzoeksthema's. De resultaten van het onderzoek vinden hun neerslag in onderzoeksrapporten en andere publicaties die een plaats kunnen krijgen in een van onze publicatiereeksen: Politiewetenschap, Politiekunde en P&W Verkenningen.

De kennisoverdracht staat in het teken van een optimale verspreiding en benutting in praktijkbeleid en opleiding.
Die vinden plaats via verschillende paden: het in praktijk brengen van nieuwe werkwijzen of methoden in politiekorpsen, follow-up activiteiten zoals studiedagen, seminars, 'briefings' en workshops, opname in opleidings- en trainingsprogramma´s en het gericht verspreiden van de onderzoekspublicaties onder belanghebbenden en belangstellenden.

De op- en uitbouw van een geschikte kennisinfrastructuur wordt ook op verschillende manieren gestimuleerd. Eerst en vooral doordat al onze onderzoeksprojecten extern worden aanbesteed, aan gekwalificeerde onderzoekers en onderzoeksinstellingen. Dat kunnen universiteiten zijn maar ook aan de overheid gelieerde onderzoeksinstellingen of commerciële onderzoeksbureaus. In de tweede plaats door de thema gestuurde opbouw van het onderzoeksprogramma. Een extra stimulans wordt gegeven met ´mini-programma´s'. Dat zijn meerjarige onderzoeksprogramma´s rondom een bepaald thema. Daarnaast worden beurzen en stipendia beschikbaargesteld om de affiniteit met onderzoek en het gebruik van onderzoeksresultaten in de politiepraktijk of -opleiding van medewerkers van korpsen en instituten te stimuleren.

Meer informatie:
Politie & Wetenschap
Postbus 834
7301 BB Apeldoorn

Lokatie De Kleiberg 15
7312 SN Apeldoorn

T : 055 - 539 72 16

Website: http://www.politieenwetenschap.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular