à¢â‚¬Å“Kunnen wat je kanà¢â‚¬, zo typeert Kinnik, kind en jeugd GGZ in Leeuwarden, haar aanpak. In die geest werkte Created in Noord-Holland aan een verbeterde look and feel van het zorghuis van de instelling. Albert Diederik, directeur van Perspekt Studio‘˜s, trad daarbij op als bouwmeester. Samen met kunstenaars Nina Rave, Jenske Dijkhuis en Daan Levy transformeerde Albert de bestaande dagbehandelingruimtes tot een omgeving waarin de beleving van het kind centraal staat.

Het herinrichtingproject omvatte een herschikking van kantoor- en behandelruimtes, de realisatie van twee nieuwe ´tot rust kom kamers‘˜ en verbeteringen in de logistiek van het centrum. De nieuwe inrichting die onder leiding van Albert Diederik tot stand kwam valt op door de toepassing van natuurlijke, geluiddempende materialen, de efficiënte opbergmogelijkheden en de heldere structuur.
Nina Rave deed workshops met de doelgroep waaruit prachtige zandschilderijen ontstonden die een plek in de groepsruimtes hebben gekregen. Wie voor dagbehandeling komt, krijgt een eigen schatkist op wielen voor zijn of haar persoonlijke spulletjes. De kinderen kunnen afhankelijk van hun stemming ruimtes individueel naar hun hand te zetten met stapelbare elementen en instelbare licht- en geluidseffecten. Wie zich krachtig wil afreageren kan dat doen op een kleurige bokspaal, wie even alleen wil zijn maakt een schuilplaats van zachte kussens. Het resultaat is een omgeving die kinderen vriendelijk gezind is, een plek waar zij zich veilig en geaccepteerd weten.

over Perspekt Studio‘˜s
Perspekt Studio‘˜s (1968) adviseert over, concipieert, ontwerpt en realiseert grote en kleine ruimtelijke projecten voor musea en bezoekerscentra, alsmede interieurs.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met AlbertDiederik [email protected] of Marielle Beek: [email protected] Of ga naar www.perspektstudios.nl voor een totaaloverzicht van de projecten van Perspekt Studio‘˜s.