De Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) heeft in 2006 een forse verbeteringsslag gemaakt. Zo zijn
bestaande achterstanden in aanvragen weggewerkt, is er een forse
daling van het aantal klachten en zijn de beslistermijnen sterk
verbeterd. Het naar aanleiding van het rapport van de Algemene
Rekenkamer (september 2005) in gang gezette vernieuwingsprogramma
IND bij de tijd heeft in belangrijke mate bijgedragen aan deze
kwaliteitsverbetering.

Reguliere aanvragen

In het jaar 2006 heeft de IND zich tot
doel gesteld om enerzijds de oude voorraden op (reguliere)
verblijfsaanvragen weg te werken en in nieuwe aanvragen tijdig te
beslissen. Hier is de IND ook daadwerkelijk in geslaagd. In 2006
zijn tevens de mogelijkheden om als kennismigrant in Nederland aan
de slag te gaan verder uitgebreid. Ook startende ondernemingen
kunnen nu kennismigranten in dienst nemen. Verder is verblijf als
kennismigrant mogelijk voor wetenschappelijk onderzoekers en artsen
in opleiding tot specialist. In 2006 is het aantal aanvragen van
kennismigranten meer dan verdubbeld t.o.v. het jaar 2005. Voorts is
per 15 maart 2006 de Wet Inburgering Buitenland in werking
getreden. Voor de aanvragen van een machtiging tot voorlopig
verblijf (mvv) in het kader van gezinshereniging en gezinsvorming
betekende dit een daling van ongeveer 20%.

Asiel

In 2006 had het beslissen binnen de
wettelijke termijnen bij nieuwe asielinstroom de hoogste
prioriteit. In ruim 90% van de zaken is de IND er in geslaagd
binnen de gestelde termijn te beslissen. Langdurige asielaanvragen
bij de IND horen hiermee tot het verleden. De meeste asielaanvragen
werden in 2006 ingediend door personen afkomstig uit de landen
Irak, Somalië en Afghanistan.

Terugkeer

Afgelopen jaar heeft het kabinet besloten
tot oprichting van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).
Deze uitvoeringsorganisatie is gericht op het realiseren van
(zelfstandige) terugkeer van in Nederland niet rechtmatig
verblijvende vreemdelingen. In totaal zijn 30.100 personen in 2006
vertrokken (in 2005 was dit aantal 32.400). Met de start van de
Dienst Terugkeer & Vertrek is dit de laatste keer dat de IND
deze cijfers publiceert.

Naturalisatie

Het aantal naturalisatieverzoeken is in
2006 gestegen ten opzichte van vorig jaar (van 21.300 naar 28.200).
Er zijn bij de behandeling van naturalisatieaanvragen vanuit
Nederland geen achterstanden. Voorts is de verplichte
naturalisatieceremonie met succes ingevoerd.

Medewerkers van de IND zijn in 2006 enkele
maanden naar Aruba geweest om daar bijstand te verlenen bij de
oprichting van een nieuwe toelatingsorganisatie (de DIMAS). Het
wegwerken van de achterstanden naturalisatieverzoeken op Aruba is
daardoor goed op gang gekomen. Het merendeel van deze verzoeken
ligt inmiddels bij de IND om op te beslissen.

Klachten

Het aantal klachten is in 2006 met 25%
gedaald (9.842 klachten tegen 13.215 klachten in 2005). Het
merendeel van de klachten (93%) werd binnen de termijn van zes
weken afgehandeld. Door de introductie van een nieuw
klachtenregistratiesysteem eind 2005 is de IND sneller in staat een
verandering in klachtentrends te ontdekken. Hierdoor is de IND
beter in staat om te leren van klachten en wordt tegemoet gekomen
aan één van de kritiekpunten van de Algemene
Rekenkamer. Eind 2006 is op de internetsite van de IND een digitaal
klachtenformu­lier geplaatst, wat bedoeld is om het klagers
makkelijker te maken hun klacht in te dienen.

Bereikbaarheid

De telefonische bereikbaarheid is in 2006
verder verbeterd naar 86% (norm 80%). In totaal zijn in 2006 circa
1.425.700 miljoen telefonische vragen gesteld. De meeste vragen
betroffen reguliere verblijfsprocedures.

bron:MinJus