De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
heeft verpleeghuis Margriet te Nijmegen met ingang van 1 februari
jl. onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding zijn de
langdurige problemen die het verpleeghuis heeft met werken op
organisatie- en managementniveau, waardoor de kwaliteit van de
patiëntenzorg onvoldoende is.

Zo ontbreekt het aan methodisch werken met
zorgplannen en aan systematische controle op de veiligheid van
hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld tilliften. Een goed zorgdossier en
een notitie over hoe het toezicht op de huiskamers vorm moet
krijgen, ontbreken eveneens. Tot slot voert het verpleeghuis geen
kwaliteitsbeleid dat gebaseerd is op een kwaliteitssysteem.

Deze punten zijn herhaalde malen door de
inspectie onder de aandacht gebracht bij de leiding van
verpleeghuis Margriet. De inspectie heeft een plan van aanpak
gevraagd om de tekortkomingen aan te pakken. Het ingediende plan
van aanpak is door de inspectie als onvoldoende beoordeeld.
Aangezien er onvoldoende voorwaarden in de organisatie aanwezig
zijn om verantwoorde zorg voor de bewoners te kunnen leveren, is
besloten om verscherpt toezicht in te stellen.

Eind februari 2007 vindt een aangekondigd
inspectiebezoek plaats; afhankelijk van de bevindingen overweegt de
inspectie het verscherpt toezicht op te heffen dan wel maatregelen
te nemen.

Verscherpt toezicht is een zware vorm van
toezicht die vaak vooraf gaat aan een handhavingmaatregel, zoals
het adviseren aan de minister van een aanwijzing en/of het opleggen
van een bevel.

bron:IGZ