Om de veiligheid in de burgerluchtvaart te
verbeteren is het vanaf 4 januari 2007 verplicht in Nederland om
voorvallen in de burgerluchtvaart bij het Analysebureau
Luchtvaartvoorvallen te melden. Dit bureau is ondergebracht bij de
Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). De meldplicht vloeit voort
uit een Europese richtlijn.

De individuele meldplicht geldt voor
mensen die in de burgerluchtvaart werken zoals gezagvoerders,
vliegtuigontwerpers, luchtverkeersleiders en vliegtuigmonteurs.
Onder een luchtvaartvoorval wordt verstaan een operationele
onderbreking, defect, fout of andere onregelmatigheid die de
luchtvaartveiligheid kan beïnvloeden, zonder dat er
daadwerkelijk sprake is van een ongeval of ernstig incident.

Omdat het enige doel van de melding een
verhoging van de vliegveiligheid is, zijn de gegevens van de melder
beschermd. De melding wordt dan ook niet gebruikt voor
strafrechtelijke vervolging of bestuursrechtelijke handhaving,
tenzij er sprake is van opzet, grove nalatigheid of een
misdrijf.

Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen
verzamelt, beoordeelt en verwerkt de meldingen. Op basis van de
binnengekomen meldingen stelt het Analysebureau
Luchtvaartvoorvallen trend-, oorzaak- en gevolganalyses op. Het
Analysebureau Luchtvaartvoorvallen doet op basis van deze analyses
aan zowel de overheid als de luchtvaartsector aanbevelingen om de
luchtvaartveiligheid te verbeteren.

bron:IVW