Ouders die scheiden worden verplicht de afspraken over verzorging,
ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen in een zogeheten
ouderschapsplan vast te leggen. Minister Donner wil daarmee de
problemen bij scheiding en omgang verminderen. Dit staat in een
wetsvoorstel over ouderschap en scheiding dat voor advies naar
verschillende instanties is gestuurd. 

 
De bewindsman gaat ervan uit dat beide ouders na de scheiding
gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen. Als zij samen
het gezag houden dan zijn goede, controleerbare afspraken belangrijk om
problemen in de toekomst te voorkomen. Bij het opstellen van het
ouderschapsplan kan een mediator behulpzaam zijn.   
 
Het ouderschapsplan geeft tevens invulling aan de verplichting van de
ouder om de ontwikkeling van de band van zijn minderjarig kind met de
andere ouder te bevorderen. Het is immers in het belang van het kind
dat het contact heeft met beide ouders. Minister Donner stelt voor dat
ook de ouder zonder ouderlijk gezag verplicht omgang heeft met zijn
kind. Dit is in lijn met het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en fundamentele vrijheden (EVRM) alsmede het Verdrag inzake de
rechten van het kind (IVRK). Beide verdragen roepen de overheid op te
bevorderen dat een kind contact heeft met zijn ouders. Het
ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoek tot echtscheiding.
 
 
Als ouders ruzie maken over hun scheiding kan de rechter ze naar een
bemiddelaar verwijzen. Dit gebeurt slechts als hij voor partijen
mogelijkheden ziet om tot afspraken te komen. Deze ontwikkeling past in
het beleid van de bewindsman om in die gevallen waarin mediation
kansrijk is, er voor te zorgen dat het ook wordt gebruik als methode om
een conflict op te lossen.   
Niet alle ouders zijn in staat afspraken te maken over hun scheiding of
om conflicten die na de scheiding ontstaan, op te lossen. Hulp van
derden is dan gewenst. Dat kan in de vorm van mediation waarmee al
eerder ervaring is opgedaan. Uit resultaten van experimenten bij
scheidings- en omgangsbemiddeling is gebleken dat bemiddeling een
positieve invloed heeft op zowel de afhandeling van de scheiding als de
oplossing van een conflict over de omgang met de kinderen.  
 
De kosten voor de echtgenoten zijn bij verwijzing door de rechter
hetzelfde als wanneer zij zelf een mediator inschakelen. Minder
draagkrachtigen zullen een eigen bijdrage moeten betalen die wordt
vastgesteld volgens de Wet op de rechtsbijstand. Echtgenoten kunnen na
verwijzing door de rechter ongeacht hun inkomen, aanspraak maken op E
200,-. als tegemoetkoming in de kosten. Deze regeling geldt voor een
periode van maximaal vijf jaar.  
 
Ook maakt het wetsvoorstel een einde aan de 'flitsscheiding'. Het is
niet langer mogelijk een huwelijk via de burgerlijke stand om te zetten
in een geregistreerd partnerschap. Dit partnerschap kan vervolgens
buiten de rechter om worden beëindigd. De procedure levert in de
praktijk grote problemen op omdat in het buitenland 'deze
echtscheiding' niet wordt erkend.

Bron: Ministerie van Justitie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular