De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Justitie ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een wetsvoorstel dat ouders verplicht afspraken te maken over verzorging en opvoeding van hun kinderen als zij gaan scheiden. De afspraken worden in een zogeheten ouderschapsplan vastgelegd. Het kabinet gaat ervan uit dat beide ouders na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen. Als zij samen het gezag houden dan zijn goede, controleerbare afspraken belangrijk om problemen in de toekomst te voorkomen. Bij het opstellen van het ouderschapsplan kan een mediator behulpzaam zijn.  

Het ouderschapsplan geeft tevens invulling aan de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de band van zijn minderjarig kind met de andere ouder te bevorderen. Het is immers in het belang van het kind dat het contact heeft met beide ouders. Het kabinet stelt voor dat ook de ouder zonder ouderlijk gezag verplicht omgang heeft met zijn kind. Dit is in lijn met het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden alsmede het Verdrag inzake de rechten van het kind. Beide verdragen roepen de overheid op te bevorderen dat een kind contact heeft met zijn ouders. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoek tot echtscheiding. 
 
Als ouders ruzie maken over hun scheiding kan de rechter ze naar een bemiddelaar verwijzen. Dit gebeurt slechts als hij voor de betrokken partijen mogelijkheden ziet om tot afspraken te komen. Deze ontwikkeling past in het beleid van het kabinet om in die gevallen waarin mediation kansrijk is, er voor te zorgen dat het ook wordt gebruik als methode om een conflict op te lossen. Niet alle ouders zijn in staat afspraken te maken over hun scheiding of om conflicten die na de scheiding ontstaan, op te lossen. Hulp van derden is dan gewenst. Dat kan in de vorm van mediation waarmee al eerder ervaring is opgedaan. Uit resultaten van experimenten bij scheidings- en omgangsbemiddeling is gebleken dat bemiddeling een positieve invloed heeft op zowel de afhandeling van de scheiding als de oplossing van een conflict over de omgang met de kinderen. 
 
De kosten voor de echtgenoten zijn bij verwijzing door de rechter hetzelfde als wanneer zij zelf een mediator inschakelen. Minder draagkrachtigen zullen een eigen bijdrage moeten betalen die wordt vastgesteld volgens de Wet op de rechtsbijstand. Echtgenoten kunnen na verwijzing door de rechter, ongeacht hun inkomen, aanspraak maken op 200 euro als tegemoetkoming in de kosten. Deze regeling geldt voor een periode van maximaal vijf jaar. 
 
Het wetsvoorstel maakt ook een einde aan de 'flitsscheiding'. Het is niet langer mogelijk een huwelijk via de burgerlijke stand om te zetten in een geregistreerd partnerschap dat vervolgens buiten de rechter om kan worden beëindigd. De procedure levert in de praktijk grote problemen op omdat in het buitenland deze 'echtscheiding' niet wordt erkend.  
 
bron:RVD