Gemeenten, provincies en Rijk zijn sinds
30 maart 2007 verplicht de risico's van gevaarlijke stoffen en
situaties te registreren. Hiermee worden risicokaarten gemaakt.
Burgers kunnen deze raadplegen op een speciale website. Aanleiding
hiervoor was de vuurwerkramp in Enschede in 2000.

Risicoregister

Alle overheden die een vergunning afgeven
voor een risicovolle situatie, moeten dit melden bij het
risicoregister. Het gaat om bijvoorbeeld opslag en transport van
gevaarlijke stoffen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) beheert het risicoregister. Overheden moeten hun
gegevens uiterlijk 30 maart 2008 naar het RIVM sturen.

Gemeenten leveren gegevens over andere
risicosituaties, zoals branden in grote gebouwen of ongevallen in
tunnels, bij de provincies in.

Risicokaart

De risicokaarten op internet moeten
burgers een idee geven over de risico's in hun woon- en
leefomgeving. De kaarten zijn ook bedoeld voor medewerkers van de
overheid. Dit is van belang om vergunningen te verlenen of
ruimtelijke projecten te ontwikkelen.

De provincies vullen de kaart in en nemen
ook het beheer op zich. De kaarten zijn al beschikbaar op internet,
maar nog niet volledig. Dit moet binnen één jaar
gebeuren.

Bron: VROM