Kleine ondernemers kunnen profiteren van een hogere staatsgarantie bij de financiering

van hun investeringen. Voor borgstellingen tot ¤ 100.000,- wordt het maximale

gegarandeerde deel  verhoogd van 67% naar 80%.

Doel van de Borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BBMKB) is
een betere toegang tot de kapitaalmarkt voor het gehele mkb: het Ministerie van
Economische Zaken stelt zich daarbij borg voor een deel van het door de bank te
verlenen krediet.  Voor banken zijn zekerheden belangrijk bij kredietverlening.
Een borgstelling van EZ kan een eventueel tekort aan zekerheden compenseren, waardoor
het gewenste bankkrediet toch kan worden verstrekt. De regeling wordt door de
banken uitgevoerd. Jaarlijks worden zo'n 2500 ondernemers geholpen met een door
EZ gegarandeerd krediet; daarbij verlenen de banken in totaal voor ongeveer ¤
360 mln aan garantiekredieten.

Het klimaat om als ondernemer klein zakelijk krediet te verkrijgen is in de afgelopen
jaren verslechterd. Enerzijds door de economische laagconjunctuur en anderzijds
door de, voor de banken, ongunstige 'kosten-baten' verhouding bij de kleinere
kredieten door de relatief hoge administratiekosten. Het gebruik van de BBMKB
voor de klein zakelijke kredieten (onder de ¤ 100.000) neemt daardoor af.
Om de beschikbaarheid van klein zakelijk krediet voor de ondernemers te stimuleren
is nu het maximale gegarandeerde deel van de borgstellingskredieten verhoogd van
67% naar 80%.  Hiermee wordt het aantrekkelijker voor banken om kredieten te verstrekken,
waarmee het voor ondernemers makkelijker wordt om hun onderneming te financieren.

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular