Onderzoek: leeftijdsgrenzen toegang horeca en alcoholverstrekking gemakkelijk te omzeilen 
 
 
Uit een nieuw onderzoek onder uitgaande jongeren blijkt dat à©à©n op de
drie van hen (31%) een vervalst of geleend legitimatiebewijs gebruikt
om een uitgaansgelegenheid binnen te komen. Het betreffen
horecagelegenheden die alleen toegankelijk zijn voor bezoekers ouder
dan 16 of 18 jaar. Een kleiner aantal jongeren (à©à©n op de zeven, 14%)
vervalst hun eigen legitimatiebewijs of leent het van een ouder iemand
om aan alcohol te kunnen komen. Het gaat om jongeren onder de 16 jaar.
Voor vervalsing worden vooral identiteitskaarten gebruikt.   
Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen jongens en meisjes.  
Uit gesprekken met jongeren blijkt dat het meestal gaat om primitieve
vervalsingen in de vorm van een simpel kopietje van een
identiteitskaart. Op de kopie worden de originele gegevens
veranderd.   
Het onderzoek, getiteld 'Rommelen met je identiteit', is uitgevoerd
door STAP (Stichting Alcoholpreventie) in opdracht van dagblad TROUW en
EO radio.   
 
Ongeveer de helft van de jongeren houdt zich aan legitimatieplicht.   
Van de ondervraagde jongeren is 99% op de hoogte van de per 1 januari
2005 ingevoerde legitimatieplicht. Deze regel betekent dat iedereen
vanaf 14 jaar altijd een geldig legitimatiebewijs op zak moet hebben.
Uit het onderzoek van STAP blijkt dat 45% aangeeft dit bewijs altijd
bij zich te dragen; 39% heeft het niet altijd bij zich en de rest (16%)
is nog geen 14 jaar. Jongeren die geen legitimatiebewijs bij zich
hebben geven onder andere als reden op dat ze het vergeten mee te nemen
, bang zijn om kwijt te raken, het meenemen onhandig vinden of het niet
eens zijn met de legitimatieplicht.  
 
Leeftijdsgrenzen Drank en Horecawet nog onvoldoende nageleefd  
Uit het onderzoek blijkt dat ruim à©à©n op de vier jongeren (27%)
aangeeft dat het moeilijk is voor een jongen onder de 16 om alcohol te
kopen. Bijna driekwart (73%) geeft aan dat het niet moeilijk is voor
jongens onder de 16 om alcohol te kopen. Voor meisjes zijn de
resultaten vergelijkbaar (24% resp. 76%). Slechts vijf procent van de
respondenten geeft aan dat het voor jongeren heel moeilijk is om aan
alcohol te kunnen komen.  
 
Leeftijdsgrenzen horeca dikwijls geen belemmering  
Veel horecagelegenheden hanteren bij de entree leeftijdsgrenzen die
meestal liggen tussen de 16 en 18 jaar. Van de onderzochte jongeren
vindt ruim de helft (54%) het gemakkelijk om deze gelegenheden binnen
te komen ondanks dat ze minderjarig zijn. Van de respondenten vindt 17%
het niet gemakkelijk de regels te overtreden; de overigen (29%) hebben
geen mening of weten het niet.   
De genoemde percentages zijn voor jongens en meisjes nagenoeg gelijk.   
 
Opzet onderzoek 'Rommelen met je identiteit'   
Het onderzoek is uitgevoerd in de maanden februari en maart 2005 onder
in totaal 820 middelbare scholieren van twaalf tot en met zeventien
jaar. Er zijn ongeveer evenveel jongens als meisjes ondervraagd op
VMBO-, HAVO-, en VWO-scholen in elf verschillende steden in Nederland.
Per klas zijn anonieme vragenlijsten ingevuld. In een aantal klassen is
na het onderzoek gesproken over de wijze waarop met vervalsingen
vervaardigd.      
Van de ondervraagde jongeren gaat 22% nooit uit, 5% à©à©n keer per jaar,
28% meerdere keren per jaar, 19% maandelijks en 6% meerdere keren per
week. De gegevens over het vervalsen van de identiteit hebben
vanzelfsprekend geen betrekking op de jongeren die nooit uitgaan.  

Bron: STAP