Het wetsvoorstel van minister Dekker om de verhuurders te laten meebetalen aan de
huurtoeslag via een betaalbaarheidsheffing leidt tot fors hogere huurverhogingen. Daar
komt nog bij dat er, volgens Vestia, ongewenste huurverschillen ontstaan tussen stad en regio. Dit komt omdat juist in de regio de druk gevoeld zal worden de huren forser te verhogen.

Volgens Vestia ligt het in de lijn der verwachting dat verhuurders de 328 miljoen euro, die zij worden geacht in 2006 bij te dragen aan de huurtoeslag, gaan verwerken in de huurverhoging. Er ontstaat daardoor een fors opwaartse druk op de huren, temeer omdat het kabinet de verhuurders meer ruimte heeft gegeven voor hogere huurverhogingen. Daar blijft het echter niet bij. Door de hogere huurverhogingen zal ook het huurtoeslagvolume toenemen. In het voorstel van de minister wordt de jaarlijkse toename van het huurtoeslagvolume opgeteld bij het bedrag dat de verhuurders al moeten ophoesten. Zo ontstaat een erg ongewenste vicieuze cirkel. Verhuurders worden het jaar daarop hoger aangeslagen en verwerken deze rekening op hun beurt weer in de jaarlijkse huurverhoging. Kortom, op deze manier wordt naar de mening van Vestia een verkeerde prikkel in het systeem gebracht met als resultaat forse, ongewenste huurverhogingen.
Regio
De minister kiest er voor om de bijdrage van de verhuurders aan de huursubsidie te baseren op de WOZ-waarde. Dit lijkt een logische keuze, maar heeft beleidsmatig een ongewenst neveneffect. De huurwoningen met de hoogste WOZ-waarden liggen namelijk vooral in de regiogemeenten en dus minder in de grote steden. De verhuurders in de regiogemeenten zullen dan ook verhoudingsgewijs meer moeten meebetalen aan de huurtoeslag dan de verhuurders in de stad. Daarmee dreigen de huurverhogingen in de regio forser te worden. Dit staat op gespannen voet met afspraken in veel regio s (onder andere Haaglanden en Rijnmond) waarbij de huren in de regio bereikbaar moeten worden gehouden voor de laagste inkomensgroepen. Juist deze manier van werken geeft invulling aan een evenwichtiger bevolkingsopbouw over de regio, conform de aanbevelingen van de Tweede Kamercommissie Blok. De plannen die het kabinet nu formuleert, lijken dit ingezette beleid op voorhand te frustreren.
bron:Vestia Groep