Lopend onderzoek wijst uit: vier mensen met TBC van wie à©à©n mogelijk besmettelijk

Uit het lopend onderzoek onder de 408 personen met een positieve
reactie op de Mantoux (huidtest), zijn nieuwe resultaten gekomen.
Vooralsnog is bij vier personen sprake van TBC. Drie van hen zijn niet
besmettelijk voor anderen. Bij een vierde persoon is open TBC
geconstateerd. Nader onderzoek moet duidelijkheid geven over de mate
van besmettelijkheid. Vooralsnog wordt deze door de artsen laag
ingeschat.

Op 11 februari jl. is de laatste tussenstand van het lopend onderzoek
bekendgemaakt. Toen waren inmiddels 250 van de 408 besmette personen
(d.w.z. mensen die de bacterie hebben opgelopen) op hun afspraak
geweest bij de Tuberculosebestrijding Utrecht. Daarbij zijn geen mensen
met TBC aangetroffen.
De huidige stand van zaken is dat bij vier personen sprake is van TBC
van wie à©à©n persoon mogelijk besmettelijk is. Gezien het feit dat de
betreffende persoon niet of nauwelijks hoest en de ziekte zich
vermoedelijk zeer recentelijk tot de open fase heeft ontwikkeld, wordt
door de tuberculoseartsen de mate van besmettelijkheid ingeschat als
laag. Eà©n en ander is afhankelijk van gedragsfactoren als hoesten,
hoesthygiëne (hand voor de mond) en de hoeveelheid contacten.

Nader onderzoek geeft duidelijkheid over besmettelijkheid Het
gebruikelijke onderzoek in dit soort situaties onder de zogenaamde
intensieve contacten, moet duidelijkheid geven over eventuele
besmettelijkheid. Deze resultaten zijn waarschijnlijk eind week 8
bekend. Aan de hand daarvan wordt bekeken of en zo ja welke
vervolgstappen medisch gezien noodzakelijk zijn. Indien nieuw onderzoek
is vereist, dan zal dit niet eerder plaatsvinden dan begin april 2
005.Opdatmomentzijnnamelijkalle resultaten van zowel de
Mantoux-onderzoeken, de rà¶ntgenonderzoeken als de vervolgonderzoeken
van de mensen met een positieve uitslag, bekend. Daarnaast moet
rekening worden gehouden met een incubatietijd van 6 weken. Dat
betekent dat eerder onderzoek geen zin heeft.

Tuberculoseartsen hebben aangegeven dat deze nieuwe bevindingen niet
verassend zijn. Sterker nog, het is de reden geweest om het
grootschalige klantcontactonderzoek te houden.
Verder is altijd benadrukt dat de uitslagen die eerder bekend zijn
gemaakt, voorlopige uitslagen zijn aangezien het onderzoek nog steeds
loopt. Resultaten van het totale onderzoek kunnen dan ook niet eerder
bekend worden gemaakt dan begin a pril2005.

Informatienummer weer operationeel
Om de Tuberculosebestrijding Utrecht te ontlasten, is besloten om het
gratis publieksinformatienummer 0800 0095 voorlopig weer te activeren
(dagelijks bereikbaar van 09.00-19.00 uur).
Meer informatie is ook te vinden op www.zeist.nl en www.ggdmn.nl.

Wat is TBC?
Tuberculose is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de
tuberculosebacterie. Een infectie met deze bacterie kan ernstige
longontstekingen veroorzaken. Tuberculose is volledig te genezen met de
medicijnen die tegenwoordig beschikbaar zijn. Als iemand met 'open
longtuberculose', dat is iemand die in de meeste gevallen besmettelijk
is, hoest of niest komen deze bacteriën vrij in de lucht. Bij inademing
kan iemand geïnfecteerd raken. Lang niet iedereen die geïnfecteerd
raakt, ontwikkelt ook daadwerkelijk de ziekte tuberculose. Vaak zijn de
afweerstoffen in het lichaam voldoende om het ontwikkelen van de ziekte
te voorkomen. Iemand die wel is geïnfecteerd, maar niet ziek is, heeft
geen symptomen en kan ook niemand infecteren. Gezonde mensen hebben
ongeveer tien procent kans om ziek te worden. Tuberculose kan niet via
kleding, voedselvoorraden, producten etc. over worden gedragen.

Bron: Gemeente Zeist