In Nederland zijn vier miljoen mensen als vrijwilliger actief en de overheid vraagt steeds meer van deze mensen. De concept-verkiezingsprogramma's van de VVD, SP, Groen Links, D66, SGP en de Partij voor de Vrijheid gaan hier echter vrijwel volledig aan voorbij.
Vereniging NOV, de belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk, heeft deze partijen opgeroepen dit recht te trekken. Over de programma's van CDA, PvdA en Christen Unie is Vereniging NOV beter te spreken.

Het vrijwilligerswerk speelt voor de overheid een belangrijke rol in beleid op het gebied van sociale zekerheid (reïntegratietrajecten), onderwijs (maatschappelijke stage), zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning), inburgering en sociale cohesie. In de praktijk blijkt echter dat diezelfde overheid beperkt aandacht heeft voor de gevolgen voor de betrokken vrijwilligers en hun organisaties. Het vraagt namelijk nogal wat om bijvoorbeeld een groep scholieren (maatschappelijke stage) of een langdurig werkeloze (reïntegratie) in de organisatie op te nemen. Als de begeleiding niet goed geregeld
is, is er al snel sprake van roofbouw op het vrijwilligerswerk. De vrijwilligersbranche pleit voor goede ondersteuning.

Samen met ontwikkelingen als de vergrijzing, stijgende kwaliteitseisen en veranderen de leefpatronen, maakt de inzet van vrijwilligerswerk als beleidsinstrument dat de druk op het vrijwilligerswerk toeneemt. In de visie van Vereniging NOV kan het vrijwilligerswerk haar rol in de samenleving alleen waarmaken als de ondersteuning en begeleiding goed geregeld is, de administratieve lasten afnemen en als er voldoende oog is voor de participatie van jongeren, ouderen en allochtonen in het vrijwilligerswerk. De meest politieke partijen laten het op deze onderwerpen afweten.

bron:Vereniging NOV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular