Naar aanleiding van een internationaal congres over migratie en integratie, georganiseerd door de Universiteit Maastricht, zat Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen vandaag samen met zijn Nederlandse collega Rita Verdonk, minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Na deze eerste aangename kennismaking, willen beide ministers in de toekomst het ambtelijk en politiek overleg op het vlak van inburgering verderzetten.

Op een ontbijtvergadering bespraken de ministers enkele gemeenschappelijke punten uit hun bevoegdheden inburgering en stedenbeleid. De Nederlandse regering is reeds enkele jaren bezig met een actief inburgeringsbeleid. Het Vlaamse beleid is jonger, maar de uitgangspunten, de knelpunten en de richting waarin men naar oplossingen zoekt, zijn vrij gelijklopend met Nederland. Minister Keulen beklemtoont dat het niet de bedoeling is elkaars beleid te kopiëren. Vlaanderen en Nederland willen wel gemeenschappelijk overleg plegen om van elkaars ervaringen te leren.

Naar aanleiding van het gesprek ziet minister Keulen een aantal thema's waarrond de uitwisseling van kennis leerrijk kan zijn, zoals in eerste instantie onder meer:
- De rol van de gemeenten bij het samenleven in diversiteit. De gemeenten zijn immers de frontoffice van het inburgeringsbeleid. Het is op gemeentelijk vlak dat de samenleving in diversiteit in de praktijk vorm krijgt. Het is de ambitie van minister Keulen om de gemeenten veel meer te betrekken bij de uitvoering van het inburgeringsbeleid.
- Acties ter bevordering van de arbeidsparticipatie van allochtonen zonder het opleggen van quota. Zowel Vlaanderen als Nederland hebben te kampen met een hoge werkloosheid bij allochtonen. Voor volwassenen is het hebben van werk de beste manier om in te burgeren. De uitwisseling van ideeën om de arbeidsparticipatie te bevorderen kunnen beide landen ten goede komen.

Minister Keulen zal het initiatief nemen om een studiedag te organiseren met lokale beleidsverantwoordelijken (burgemeesters, schepenen, wethouders) van grote steden in Vlaanderen en Nederland. In steden en gemeenten worden de samenlevingsproblemen concreet benoemd. Lokale bestuurders werken ook het meest oplossingsgericht. De studiedag heeft als doel verantwoordelijken van bijvoorbeeld Antwerpen, Gent, Mechelen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht samen te brengen om ervaringen uit te wisselen. Deze beleidsmensen zijn dagelijks bezig met projecten ter bestrijding van overlast, discriminatie, radicalisering, werkloosheid, .

De ministers Keulen en Verdonk waren tevreden over het verloop van het gesprek en zijn ervan overtuigd dat politiek en ambtelijk overleg tussen Vlaanderen en Nederland een meerwaarde kan betekenen voor het managen van de diversiteit in de samenleving.

Bron:Universiteit Maastricht