Een op de zes vmbo-leerlingen krijgt op
school extra ondersteuning. Deze leerlingen doen het vrijwel even
goed als andere vmbo-leerlingen. Dat blijkt uit waarnemingen van
het CBS.

Vooral in beroepsgerichte leerwegen

In het schooljaar 2004/’05 kreeg 17
procent van de vmbo-leerlingen in het derde en vierde leerjaar
extra ondersteuning in het kader van het leerwegondersteunend
onderwijs (lwoo). De meesten zaten in een beroepsgerichte leerweg.
Van de vmbo’ers in de basisberoepsgerichte leerweg had 46
procent een lwoo-indicatie en in de kaderberoepsgerichte leerweg 12
procent. In de theoretische en gemengde leerwegen was dit slechts 2
procent.

Kleinere klassen

Leerlingen met achterstanden of problemen
kunnen een lwoo-indicatie krijgen. Ze volgen dan het gewone
vmbo-onderwijs, maar hebben bijlessen, huiswerkbegeleiding of
andere ondersteuning. Vaak zitten ze in aparte, kleinere klassen
waardoor ze meer aandacht krijgen.

Lwoo’ers blijven niet vaker
zitten

In 2004/’05 bleef 4 procent van de
leerlingen in het derde leerjaar van de kader- en
basisberoepsgerichte leerwegen zitten. Lwoo-leerlingen deden het
vrijwel even goed als de andere vmbo-leerlingen. In de
kaderberoepsgerichte leerweg deden ze het zelfs iets beter. De
verschillen tussen jongens en meisjes waren minimaal.

Slagingspercentages lwoo’ers liggen
iets lager

In het examenjaar deden de lwoo’ers
het wat minder goed dan de anderen. In 2004/’05 slaagde 91
procent van de lwoo-leerlingen in de kader- en basisberoepsgerichte
leerwegen. Voor de andere vmbo’ers lag dit op 96 procent. De
meisjes met een lwoo-indicatie deden het in de basisberoepsgerichte
leerweg net iets beter dan de jongens.

Meesten gaan door naar middelbaar
beroepsonderwijs

De meeste leerlingen van de kader- en
basisberoepsgerichte leerwegen gingen na het vierde leerjaar door
naar het middelbaar beroepsonderwijs. In de laagste niveaus is dit
ook mogelijk zonder vmbo-diploma. De doorstroom van lwoo-leerlingen
naar het mbo was maar iets lager dan van de andere
vmbo’ers.

Van de beroepsgerichte vmbo’ers die
in 2004/’05 geen diploma haalden, deed een op de acht het
jaar over en verlieten twee op de acht het onderwijs. Ook van de
lwoo-leerlingen deed bijna een op de acht het jaar over. Wel
verlieten ze iets vaker het onderwijs.

bron:CBS