De VNG vindt het een goede zaak dat de ministers Dekker (VROM) en Donner (Justitie) werk willen maken van de aanpak van onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij. Op verzoek van de Tweede Kamer hebben de beide ministers zich gebogen over de problematiek en komen zij met onder anderen de bestuurlijke boete als oplossing. De VNG heeft hier al langer om gevraagd. De VNG vindt wel dat er naar de hele keten gekeken moet worden, met goede mogelijkheden tot handhaving als sluitstuk. Bovendien moet ook strafrechtelijke handhaving mogelijk blijven.

Bestuurlijke boete
Om huisjesmelkers aan te pakken willen Dekker en Donner gemeenten een instrument bieden om een boete op te leggen. Overtredingen die de veiligheid van bewoners en de directe omgeving in gevaar brengen kunnen zo worden beboet. Dit schrijven de bewindspersonen in een brief van 8 november jl. aan de Tweede Kamer. Het kan dan gaan om overtredingen van de bouwregelgeving zoals het zonder bouwvergunning plaatsen van allerlei scheidingswandjes om deze geschikt te maken voor kamerverhuur en het in een huis ondeugdelijk uitbreiden van de technische installatie (bijvoorbeeld voor meerdere keukenblokken met kooktoestellen). Overbewoning is eveneens een overtreding van de bouwregelgeving.

Knelpunten bij aanpak onrechtmatige bewoning
Op 10 juni jl. heeft de VNG al aan de kamer laten weten dat de aanpak van onrechtmatige bewoning voor gemeenten buitengewoon ingewikkeld is. Enkele van de in die brief genoemde knelpunten gelden nog steeds:
· Particuliere huursector moeilijk controleerbaar Onrechtmatige bewoning in de particuliere huursector is minder zichtbaar en controleerbaar voor gemeenten. Alleen een arbeidsintensief nachtelijk huisbezoek kan definitief uitsluitsel bieden. Daarbij gelden echter de regels van de Algemene Wet op het Binnentreden, hetgeen het voor gemeenten niet mogelijk maakt om zonder directe aanleiding een huis binnen te gaan.
· Vreemdelingenwet versus huurrecht Het huurrecht is niet gekoppeld aan de Vreemdelingenwet. Vluchtelingen of asielzoekers die terug moeten keren naar het land van herkomst vallen daardoor onder huurbescherming.
· Opsporing onderhuur intensief Het is niet eenvoudig om illegale onderhuur op te sporen. Hier ligt met name een taak voor de verhuurder. Het voorstel van de VVD om huurpenningen te allen tijde terugvorderbaar te maken voor de onderhuurder, vindt de VNG de moeite waard om uit te werken. Daarmee wordt het huurder minder interessant om illegaal onder te verhuren.

bron:VNG