De huidige limitering van de OZB wordt per
1 januari 2008 geschrapt. Op basis van de reacties van Vereniging
Eigen Huis is vandaag in de media gesuggereerd dat dit zou leiden
tot een stijging van de lokale lasten van 20 tot 30%. Deze
voorspelling slaat volledig de plank mis.

Gemeenten zijn terughoudend in het
verhogen van de belasting. In het recente verleden ging het om
enkele procenten (boven de inflatie). Er is geen enkel reden waarom
dit in de toekomst anders zou zijn. Natuurlijk zijn er uitschieters
naar boven in sommige gemeenten. De colleges in die gemeenten
leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. Dit leidt in
de praktijk veelvuldig tot intensieve debatten.

Gemeentelijke belastingen vormen slechts
een zeer bescheiden aandeel in de totale

belastingen die burgers en bedrijven
betalen, namelijk slechts 5%. Het aandeel van de OZB in de totale
woonlasten (heffingen, energie en water) is de afgelopen 10 jaar
constant gebleven. Dat wil zeggen dat de ozb niet sneller stijgt
dan andere woonlasten. Stijging van de OZB wordt bovendien al
jarenlang gemonitord. Daaruit blijkt een stijging van nog geen 10
euro per jaar per huishouden.

De gemeenteraad is dus de arena waar over
de hoogte van de onroerende zaakbelasting wordt besloten. Zo kan
een gemeenteraad besluiten om de OZB te verhogen om bepaalde
voorzieningen te treffen of in stand te houden voor de inwoners in
de gemeente. En besluiten over de lokale lasten worden genomen in
volledige transparantie en openheid naar de burger. De OZB is een
belasting die bij de burger apart op de deurmat valt. Die
zichtbaarheid van de belastingen vormt gelijk ook een motivatie
voor het lokale bestuur om verhogingen te beteugelen.

De VNG bepleit helderheid over de
woonlasten en dringt er al jarenlang aan op een

onafhankelijk onderzoek naar de totale
woonlasten waardoor gekissebis over cijfers wordt voorkomen. Als
het aan de VNG ligt, start dat onderzoek dat de verhoudingen tussen
energie- en waterkosten en OZB inzichtelijker maakt morgen al.

Thema van het bestuursakkoord is
vertrouwen. Vertrouwen ligt aan de basis van een goed
functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar,
vertrouwen van de burger in de overheid en vertrouwen tussen de
overheden onderling. De VNG betreurt het dat de Vereniging Eigen
Huis dit vertrouwen niet deelt.

bron:VNG