VNG voorzitter Deetman heeft tijdens het VNG-congres het kabinet opgeroepen commitment te tonen door gemaakte afspraken met de gemeenten te verdedigen. Dit commitment heeft de VNG tot nu toe gemist. Tevens constateert Deetman dat de kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur onvoldoende wordt erkend en benut. Gemeenten kunnen en willen hun taken op een goede manier kunnen uitvoeren, het kabinet moet hen daarvoor de ruimte geven.

Natuurlijk zijn er voorbeelden waarbij de VNG met het kabinet wel tot afspraken komt. Zo ligt er nu een concept-akkoord met het kabinet over de invoering van de WMO per 1 juni 2006. De VNG rekent er op dat staatssecretaris Ross dit akkoord voluit verdedigt in de Tweede Kamer. De VNG roept de Tweede Kamer dan ook op dit akkoord te bekrachtigen.

Deetman kondigde verder aan dat de VNG zich zal blijven verzetten tegen de afschaffing van de OZB. Een voldoende ruim lokaal belastinggebied is een noodzakelijke voorwaarde voor succesvol gemeentelijk beleid en een krachtige lokale democratie. Hij herinnerde minister Remkes aan de toezegging die hij vorige jaar op het VNG congres heeft gedaan 'geen enkele gemeente gaat er door de OZB-plannen in enig jaar op achteruit'.

De voorzitter van de VNG beloofde de aanwezige lokale bestuurders dat de VNG een eigen spoor zal gaan volgen. Zij richt zich hierbij op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006. In het komende jaar dat in het teken staat van 'Raad en daadkracht' wordt door de VNG gewerkt aan een gedegen toekomstvisie op het lokaal bestuur.

bron:VNG