In het manifest 'Een sterke politie vraagt een sterke basis' presenteert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) haar visie op de ontwikkeling van het politiebestel met de bestuurlijke verankering van de politie. In antwoord op de centralisatietendens binnen het politiebestel heeft de VNG-commissie Politiebestel, onder voorzitterschap van burgemeester Dales (Leeuwarden) de uitgangspunten voor een sterke politie geformuleerd. Als gevolg van deze centralisatietendens wordt de ruimte om lokale veiligheidszorg in te vullen beperkt. De ontwikkeling naar een meer centraal aangestuurde politie baart gemeenten zorgen.  

De uitgangspunten voor een sterke politie zijn: 
1.      Een sterke politie: een nabije politie  
2.      Een sterke politie is actief in de lokale ketens 
3.      Een sterke politie is sociaal verankerd 
4.      Een sterke politie: beheer en gezag blijven gekoppeld  
5.      Een sterke politie gedijt in een lokale democratie 
6.      Een sterke politie werkt in een duurzaam bestel 
7.      Een sterke politie vraagt bestuurlijke congruentie in de regio 
8.      Een sterke politie wordt intelligent gestuurd op Rijksniveau 
9.      Een sterke politie vraagt om gouden regels voor Rijksbemoeienis  
10.     Een sterke politie vraagt om samenspel tussen de bestuurlijke niveaus 
 
Het oplossen van de veiligheidsproblemen op het niveau waar ze ontstaan, betekent dat soms een lokale, dan weer een regionale of landelijke aanpak gewenst is. Omdat de meeste veiligheidsproblemen een lokale basis hebben kiest de VNG uitdrukkelijk voor het uitgangspunt van een lokale inbedding en aansturing van de politie.  
 
De huidige Politiewet 1993 biedt de minister reeds verschillende instrumenten om het beheer en het beleid van de politie te beïnvloeden. De minister heeft bijvoorbeeld van de aanwijzingsbevoegdheid uit de Politiewet 1993 tot op heden nog nauwelijks gebruik gemaakt. Juist het gebruik van deze bevoegdheid kan richting gevend zijn voor de politie.  
 
Knelpunten moeten worden aangepakt daar waar ze zich voordoen. Dit kan door te zorgen voor sterke ketens, informatie-uitwisseling tussen de ketens die goed is geborgd, duidelijke taakverdeling tussen de ketenpartners en goed verlopende samenwerking. Dit maakt een verdergaande centralisatie ongewenst. 

bron:VNG