De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
ziet na lezing van het regeerakkoord goede mogelijkheden voor een
vruchtbare samenwerking tussen Rijk en gemeenten. Op een aantal
voor gemeenten essentiële punten worden doorbraken gemaakt. De
Nederlandse gemeenten staan klaar om samen met het kabinet
invulling te geven aan een ambitieuze toekomstagenda voor ons land,
waarin samen werken, samen leven centraal staat. Een agenda waarmee
we meer mensen mee laten doen, waarin we staan voor meer veiligheid
op straat, zorg voor mensen die dat nodig hebben, bestrijding van
armoede en een impuls voor de verbetering van woon- en
leefomgeving. Voor de verkiezingen hebben de gemeenten hun ambities
voor de komende periode helder geformuleerd. Het verheugt ons dat
een aantal van deze ambities overeenkomen met die van het nieuwe
kabinet.

In het regeerakkoord zien wij de erkenning
voor de rol van gemeenten als eerste aanspreekpunt van de overheid
voor de burger. De voornemens van het nieuwe kabinet zullen dan ook
in hoge mate via de gemeenten uitvoering krijgen. Wij zijn daarom
ingenomen met het voornemen van het nieuwe kabinet een
bestuursakkoord met de gemeenten te sluiten, waarover wij graag op
korte termijn met het kabinet in gesprek willen gaan.

Het regeerakkoord spreekt over
decentralisatie van taken en bevoegdheden naar gemeenten en het
gaat uit van ruimte voor differentiatie en lokaal maatwerk waarvoor
de In het regeerakkoord zien wij de erkenning voor de rol van
gemeenten als eerste

aanspreekpunt van de overheid voor de
burger. De voornemens van het nieuwe kabinet zullen dan ook in hoge
mate via de gemeenten uitvoering krijgen. Wij zijn daarom ingenomen
met het voornemen van het nieuwe kabinet een bestuursakkoord met de
gemeenten te sluiten, waarover wij graag op korte termijn met het
kabinet in gesprek willen gaan.

Het regeerakkoord spreekt over
decentralisatie van taken en bevoegdheden naar gemeenten en het
gaat uit van ruimte voor differentiatie en lokaal maatwerk waarvoor
de Gemeentewet aangepast zal worden. De VNG is blij met het
vertrouwen in het lokaal bestuur dat hieruit spreekt en heeft
onlangs al een commissie ingesteld die onder voorzitterschap van
Jozias van Aartsen concrete voorstellen voor aanpassingen van de
Gemeentewet zal doen. Deze voorstellen worden gepresenteerd op het
VNG- congres op 6 juni van dit jaar.

Daarnaast heeft de VNG er met instemming
kennis van genomen dat het regeerakkoord uitgaat van een ruimere
financiële armslag voor gemeenten. In dit kader wordt de helft
van het aantal doeluitkeringen omgezet in een generieke bijdrage en
wordt de mogelijkheid genoemd om tot verruiming van het lokaal
belastinggebied te komen. Dit is volgens de VNG absoluut
noodzakelijk omdat het gemeentelijk belastinggebied door de
ingrepen van de afgelopen jaren tot een marginale omvang is
teruggebracht. Tot onze tevredenheid wordt het
evenredigheidsprincipe bij de voeding van het Gemeentefonds
gehandhaafd. Tot onze spijt is er echter niet voor gekozen de
limitering van de tarieven van de onroerendzaakbelasting ongedaan
te maken waardoor de financiële speelruimte van gemeenten
vooralsnog beperkt blijft.

Op het gebied van veiligheid wordt in het
regeerakkoord de juiste conclusie getrokken:

veiligheid moet lokaal ingebed zijn. Dit
sluit aan bij het pleidooi van de VNG voor een lokale aansturing
van de politie, gekoppeld aan de realisatie van de veiligheidsregio
waarin politie, brandweer en hulpdiensten samenwerken en waarbij
lokale democratische legitimatie een voorwaarde is.

De gemeenten voelen zich gesteund door de
impuls die het nieuwe kabinet wil geven aan de herstructurering van
oude stadswijken. De ambitie om binnen tien jaar in probleemwijken
weer een vitale woon- werk en leefomgeving te creëren spreekt
ons zeer aan. Gemeenten zien voor zichzelf een belangrijke rol bij
het waarmaken van de ambities en nemen daarom graag de
coördinatie en de regierol over wonen, werken, onderwijs en
jeugd- en ouderenvoorzieningen op zich. Hierdoor worden de bewoners
snel en adequaat geholpen en krijgen zij ruimte voor eigen
initiatieven. Ook de VNG gaat er vanuit dat afspraken met
corporaties niet vrijblijvend zijn, maar dat er op basis van
gemeentelijke woonvisies concrete prestatieafspraken worden
gemaakt.

De VNG is verheugd dat het kabinet de
gemeenten, naast werkgevers- en werknemersorganisaties, als partner
ziet om te komen tot een substantiële verhoging van de
arbeidsparticipatie. In de voorgestelde aanpak voor
participatiebevorderend beleid zien wij de door gemeenten eerder
voorgestelde lijn terug. Hierbij gaat het om het vergroten van de
ruimte voor gemeenten en het wegnemen van de bestaande schotten
tussen de diverse op reïntegratie en participatie gerichte
budgetten, waaronder de inburgeringbudgetten. Deze aanpak biedt ook
de ruimte voor het inzetten van gemeentelijke toezichthouders. De
VNG zet al geruime tijd in op de introductie van de bestuurlijke
boete en de rol die gemeentelijke toezichthouders daarbij spelen.
Wij onderschrijven daarom de aangekondigde introductie van de
mogelijkheid om boetes uit te delen voor het veroorzaken van
overlast in de openbare ruimte. Wij missen echter de mogelijkheid
om ook boetes uit te schrijven voor lichte verkeersovertredingen
binnen de gemeentegrenzen welke noodzakelijk zijn om deze nieuwe
toezichtstaken kostendekkend uit te voeren.

De ambitie van het nieuwe kabinet om in de
komende periode grote stappen te nemen in de transitie naar een van
de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa
te realiseren, spreekt ons zeer aan. De gemeenten nemen de
uitdaging aan om hier actief aan bij te dragen. De ontwikkeling van
de ruimte in Nederland staat niet op zichzelf. Het regeerakkoord
constateert terecht dat de ruimtelijke ontwikkeling van ons land
lokaal wordt bepaald. .

De inburgering krijgt een nieuwe impuls.
Samen met het kabinet willen de gemeenten de wachtlijsten voor
inburgering- en taalcursussen zo snel mogelijk weg werken. Daarom
is de VNG tevreden over de centrale rol die gemeenten daarbij
krijgen en met de ruimere bestedingsmogelijkheden om mensen direct
op een hoger niveau te laten inburgeren.

Met de keuze voor een generaal pardon voor
een specifieke groep asielzoekers biedt het kabinet de
duidelijkheid waar gemeenten steeds om hebben gevraagd. De VNG is
blij dat een rechtvaardig en humaan asielbeleid uitgangspunt
blijft. Wat ons betreft betekent dit onverminderd dat er geen
mensen meer op straat terechtkomen. Het regeerakkoord spreekt over
afspraken die met de VNG gemaakt worden over huisvesting en
integratie van toegelaten personen en het niet verlenen van opvang
aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Wij gaan er vanuit dat deze
punten nader worden besproken in de gesprekken over het
bestuursakkoord dat tussen gemeenten en Rijk gesloten wordt.

Een onderwerp dat zeker in de gesprekken
rond het bestuursakkoord aan de orde moet komen is de Wet
maatschappelijke ondersteuning. Het regeerakkoord voorziet geen
verdere stappen in het overhevelen van onderdelen van de AWBZ naar
de Wmo. De VNG heeft daar juist wel voor gepleit, in het bijzonder
waar het gaat om de ondersteunende begeleiding, zodat gemeenten een
duurzaam en houdbaar stelsel van zorg en ondersteuning op maat
kunnen aanbieden. Ook de aanpassingen in de Wmo die in het
regeerakkoord worden aangekondigd en het financieel kader vragen
nader overleg.

Ondanks het feit dat het jeugdbeleid
terecht een prominente plaats in het regeerakkoord inneemt, is
volgens de VNG meer mogelijk om tot een sluitende aanpak van het
jeugdbeleid te komen, waarbij preventie en zorg naadloos op elkaar
aansluiten. Daarvoor is de toekenning van de regierol aan gemeenten
nodig. De VNG vindt het een gemiste kans dat het nieuwe kabinet
deze keuze, ondanks meerdere adviezen die dit ondersteunen, niet
maakt. Daarnaast strookt naar onze mening de omvang van de
financiële impuls en het tempo waarin het geld ter beschikking
komt, niet met de stevige ambities van dit nieuwe kabinet op dit
punt.

Het geheel overziend is de VNG
optimistisch over de mogelijkheden voor gemeenten om uitvoering te
geven aan hun taken en verantwoordelijkheden. De financiële
paragraaf van het regeerakkoord vraagt op een aantal onderdelen
echter de nodige verduidelijking en verfijning. In elk geval dient
te worden bewaakt dat gemeenten geen financieel nadeel ondervinden
bij het uitvoeren van de aan gemeenten toebedeelde taken.

bron:VNG