De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met vele leden contact
gehad over uiteenlopende initiatieven naar aanleiding van de natuurramp
in Azië. De VNG zorgt onder andere voor informatie uitwisseling tussen
de gemeenten.

Ten aanzien van de directe noodhulp sluit de VNG zich aan bij de oproep
van minister Van Ardenne en de Samenwerkende Hulporganisaties om geld
over te maken naar giro 555. Het advies is voorts om op dit moment
terughoudend te zijn met initiatieven om extra menskracht naar de
getroffen landen te brengen omdat de experts aangeven daar nu geen
behoefte aan te hebben. Indien te zijner tijd blijkt dat toch extra
expertise gewenst is, zal de VNG à©à©n en ander opnieuw bezien. Daarbij
zal dan de suggestie van de gemeente Bergen worden betrokken om in
overleg te treden met de minister van Sociale Zaken om mensen met een
uitkering bij de hulpverlening te betrekken.

De VNG beoogt doelgerichte sturing aan te brengen in de acties vanuit
de Nederlandse gemeenten. De VNG onderhoudt via haar organisatie voor
internationale samenwerking, VNG International, samenwerkingsrelaties
met gemeenten in Sri Lanka en Indonesië (Sumatra). VNG International
heeft veel ervaring met wederopbouwprogrammas in verscheidene landen,
onder andere in de Balkanlanden. De eerste verkenningen in Sri Lanka en
Sumatra duiden op behoefte aan technische en bestuurlijke
ondersteuning, zoals hulp bij herstel van de infrastructuur, de
wederopbouw van de bevolkingsregisters en gemeentelijke dienstverlening
en de samenwerking met burgers op allerlei terreinen.

De VNG stelt voor dat groepen gemeenten een aantal naburige gemeenten
in de genoemde gebieden adopteren. Ook andere decentrale overheden zijn
hierbij waardevolle partners. De VNG zoekt in eerste instantie
aansluiting bij reeds in gang gezette initiatieven. Zo bestaat er al
een plan van het Netherlands Water Partnership (135 organisaties met
deskundigheid op watergebied) met betrekking tot de
drinkwatervoorziening en sanitatie in Banda Aceh. De gemeente Velsen
heeft het initiatief genomen tot hulp aan haar zustergemeente Galle in
Sri Lanka. Andere gemeenten steunen de actie van Velsen.

In het algemeen bestaat er behoefte aan hulp bij een spoedig herstel
van de gemeentelijke bestuurskracht. De Nederlandse gemeenten zouden
hiertoe expertise en geld beschikbaar kunnen stellen. De VNG vraagt in
een ledenbrief aan alle gemeenten om kenbaar te maken of en op welke
manier men wil participeren in het steunprogramma van VNG International
voor Sumatra en Sri Lanka.

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten