De ondernemingsorganisatie VNO-NCW steunt het advies van de commissie Nouwen om in de toekomst het gebruik van de weg te beprijzen in plaats van het bezit van de auto te belasten. De opbrengst wordt gebruikt voor aanleg, onderhoud en beheer van wegen. De inning komt in handen van een onafhankelijke organisatie, die het geld doorsluist naar een eveneens zelfstandige wegbeheerder. Aanleg en onderhoud kan veelal opgedragen worden aan PPS-consortia van bouwers en financiers. De overheid heeft een toezichthoudende rol.

  
VNO-NCW noemt deze 'systeemverandering' baanbrekend. Alleen in het kader van deze brede systeemverandering kan VNO-NCW instemmen met een landelijke kilometerbeprijzing. Het advies van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit is donderdag aan de ministers Peijs en Zalm aangeboden. De systeemverandering maakt het mogelijk dat weggebruikers straks waar voor hun geld krijgen, en niet het risico lopen dat ze straks wel betalen, maar nog net zo lang in de file staan. VNO-NCW onderschrijft ook het advies om het tijdstip van invoering af te laten hangen van een verwachte daling van kosten van dit soort betaalsystemen. Dat kan als een dergelijk systeem ook elders in Europa wordt ingevoerd. VNO-NCW verwacht dat op korte termijn begonnen kan worden met een versnelde aanpak van een aantal knelpunten Zodra er bij een dergelijk knelpunt echt wordt gebouwd, mag van de weggebruiker een bijdrage worden gevraagd in het perspectief van spoedig sneller kunnen doorrijden. Van de overheid wordt een bijdrage verwacht om deze groep weggebruikers met een verlaging van de vaste lasten te compenseren. 
Snelle implementatie van de voorstellen kan door middel van private voorfinanciering van projecten die al in de planning tot 2020 zijn opgenomen. Onlangs bereikte VNO-NCW over deze vorm van publiek-private samenwerking een akkoord met het kabinet. Als mogelijkheden zijn toen genoemd de A15/A4 Maasvlakte-Rotterdam-Belgische grens, de A27 tussen Utrecht en Breda en de verbinding Almere-Schiphol.  
 
bron:VNO-NCW