Verschillende instanties op het gebied van sociale zekerheid hebben in
2003 voor ruim 190 miljoen euro aan fraude opgespoord. Dit is een
stijging van bijna 20 miljoen euro ten opzichte van 2002. Het totale
bedrag aan niet-betaalde sociale premies door werkgevers liep op tot 40
miljoen euro. De uitkeringsfraude bedroeg 150 miljoen euro.  

 
Dit staat in de 'Integrale Rapportage Handhaving 2003', die door
staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de
Tweede Kamer is gestuurd. In de rapportage is een overzicht te vinden
van de resultaten die instanties op het gebied van sociale zekerheid
hebben geboekt bij de bestrijding van fraude. De aanpak van misbruik is
volgens Van Hoof van groot belang voor het draagvlak voor het
socialezekerheidsstelsel. Ook draagt het bij aan het voorkà³men van
fraude.   
 
Het hogere gevonden fraudebedrag is een gevolg van verbeterde en meer
intensieve opsporingsmethoden. Zo is er een subsidieregeling van kracht
geworden, waardoor gemeenten meer opsporingsambtenaren kunnen
aanstellen.  Daarnaast zijn er verschillende maatregelen genomen
om identiteitsfraude tegen te gaan. Door te controleren op meerdere
dienstverbanden kon fraude met sofinummers worden
aangepakt.     
 
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft in 2003 in
totaal ongeveer 430000 controles uitgevoerd. Door verbeterde
opsporingsmethoden is de trefkans bij looncontroles verhoogd van 18
naar ruim 25 procent. Het UWV heeft ruim honderd meer gevallen van
werknemersfraude bij het Openbaar Ministerie aangegeven dan het
streefgetal. In totaal ging het om 24,9 miljoen euro, 8 procent meer
dan in 2002. Het totale bedrag dat gemoeid is met werkgeversfraude is
gedaald tot 22,6 miljoen euro. Dit komt vooral omdat UWV grote zaken
overdraagt aan de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Het
gemiddelde fraudebedrag bedroeg ruim 48.000 euro.   
 
Het totale aantal door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gedane
aangiften is gestegen tot 544. Ook is het gemiddelde aangiftebedrag
gestegen tot ruim 25.000 euro. Het gaat daarbij om fraude met AOW,
kinderbijslag en nabestaandenuitkering. De overtredingen hebben vooral
te maken met samenwonen van alleenstaanden (ruim de helft van de
gevallen) en het niet opgeven van inkomsten. In totaal is door de SVB
voor ongeveer 9 miljoen euro aangifte gedaan.   
 
De fraude die door gemeenten is geconstateerd is in 2003 licht gestegen
tot 106 miljoen euro. Meestal was een signaal van de belastingdienst
aanleiding voor een onderzoek. Het gemiddelde fraudebedrag bedraagt
ruim 2500 euro.   
Vanaf april 2003 kunnen gemeenten subsidie aanvragen om extra mensen in
te zetten voor opsporing en controle van fraude. In totaal zijn er op
basis van deze regeling 68 controleurs en 21 opsporingsambtenaren
bijgekomen.   
 
De Arbeidsinspectie heeft in 2003 bij 731 bedrijven illegaal personeel
aangetroffen. Het aantal overtredingen van de Arbowet en de
Arbeidstijdenwet is toegenomen van 15.500 tot 17.500. Hiervoor heeft de
Arbeidsinspectie voor bijna 7 miljoen euro aan boetes opgelegd. In 2003
is het aantal interventieteams uitgebreid, waarin verschillende
betrokken partijen zoals de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst
samenwerken om fraude effectief aan te pakken. Om illegale arbeid te
bestrijden krijgt de Arbeidsinspectie tot 2006 ruim 100 extra
inspecteurs. Deze worden vooral ingezet om illegale arbeid in de
sectoren land- en tuinbouw, uitzendbureaus en horeca te bestrijden.
 
 
De SIOD heeft in 2003 16,7 miljoen euro aan niet-betaalde premies
opgespoord en ruim 43 miljoen euro aan niet-betaalde belastingen. Het
beoogde aantal onderzoeken is gehaald en het totale opgespoorde bedrag
overtreft het geplande bedrag van 10 miljoen. Alle door de SIOD
behandelde zaken worden strafrechtelijk behandeld, zodat pas na
rechterlijke behandeling terugvordering mogelijk is. Aangezien de SIOD
nog maar kort actief is zijn er nog maar beperkt uitspraken
gedaan.     
 
Het Agentschap SZW behandelt de aanvragen van subsidie uit het Europees
Sociaal Fonds (ESF) voor projecten om werklozen te scholen en weer aan
de slag te helpen. Het Agentschap heeft bij 12 procent van de
uitgevoerde projecten onregelmatigheden van meer dan 4.000 euro
geconstateerd. Deze zijn gemeld aan de Europese
fraudebestrijdingsdienst.    

Bron: Ministerie SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular