Een verbeterprogramma moet Nederland beter
voorbereiden op een overstroming. Hierin staat de samenwerking
tussen overheden centraal. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke
aanpassingen nodig zijn in de infrastructuur. Het kabinet stelt 15
miljoen euro extra beschikbaar voor het verbeterprogramma.

Belangrijke actiepunten in het programma
zijn:

-draaiboeken en rampenbestrijdingsplannen
afstemmen en regelmatig oefenen;

-informatie verstrekken aan burgers en
bedrijven;

-bewustzijn vergroten over de mogelijke
gevolgen van overstromingen.

-Defensie wordt betrokken bij de verdere
uitwerking.

Taskforce

De Taskforce Management Overstromingen
voert de regie over het verbeterprogramma. De taskforce staat onder
leiding van Commissaris van de Koningin Franssen
(Zuid-Holland).

Infrastructuur

Naast organisatorische maatregelen, zijn
ook aanpassingen in de infrastructuur nodig. Deze worden in kaart
gebracht in een Nota Waterveiligheid. Zo doet Verkeer en Waterstaat
samen met andere overheden een onderzoek naar tussendijken die de
gevolgen van een overstroming beperken tot een kleiner gebied. De
nota moet in 2008 verschijnen. Tot 2008 komen er volgens de
regering geen grootschalige overstromingen.

Oefening

In 2008 komt er een landelijke
hoogwateroefening om de verbeteringen uit het programma te toetsen.
In alle steden beneden de 0 NAP lijn zullen onruimingsoefeningen
gehouden worden.

Bron: VenW