Het begrotingstekort in 2007 komt uit op
0,7% BBP. In de Voorjaarsnota stelt het kabinet extra geld
beschikbaar voor onder meer het speciaal onderwijs, inburgering van
allochtone vrouwen, rechtsbijstand en de WAO-uitkering. Dat blijkt
uit de Voorjaarsnota 2007 die minister Bos (Financiën) naar de
Tweede Kamer stuurt. De nota geeft een overzicht van de
veranderingen in de begroting ten opzichte van de Miljoenennota
2007.

EMU-saldo

Op Prinsjesdag werd nog een positief
EMU-saldo verwacht van 0,2% BBP.

Het lagere EMU-saldo van -0,7 BBP uit de
Voorjaarsnota 2007 komt onder meer door:

-lagere aardgasbaten (-0,5% BBP);

-reservering voor de schuldsanering van de
Nederlandse Antillen (-0,1% BBP);

-grotere financiële tegenvallers in
de gezondheidszorg (-0,2 procent BBP).

-De verslechtering van het EMU-saldo is
tijdelijk. In 2008 wordt weer een positief saldo verwacht. Ook
blijft de doelstelling van het kabinet haalbaar om in 2011 een
begrotingsoverschot te halen van 1% BBP.

De zorguitgaven zijn gestegen door extra
productie. Deze stijging werkt ook door naar andere jaren. In de
Miljoenennota 2008 worden structurele maatregelen opgenomen om de
zorguitgaven te beperken.

Extra geld

Het kabinet stelt in de Voorjaarsnota
extra geld beschikbaar voor bijvoorbeeld:

-leerlingen in het speciaal onderwijs die
extra zorg nodig hebben;

-inburgering van allochtone vrouwen;

-rechtsbijstand en schuldsanering;

-verlenging en verhoging van de
WAO-uitkering.

Bron:MinFin