Werkgevers mogen geen mannen uitsluiten bij werving van personeel. Dit blijkt uit de nota Voorkeursbehandeling waarmee de ministerraad heeft ingestemd, op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vergaande voorkeursbehandeling van vrouwen, zoals uitsluitend selecteren onder vrouwen, is niet geoorloofd. Wel is toegestaan om vrouwen de voorkeur te geven bij gelijke geschiktheid of hen in het bijzonder uit te nodigen om te solliciteren.  

De inperking van de mogelijkheden voor voorkeursbehandeling vloeit voort uit recente Europese uitspraken, jurisprudentie en richtlijnen die beperkingen stellen aan de voorkeursbehandeling van vrouwen. Over voorkeursbehandeling van andere groepen heeft het Europese Hof van Justitie zich (nog) niet uitgelaten, maar het kabinet hecht eraan daarbij dezelfde bepalingen te hanteren als bij vrouwen. Hiermee volgt het kabinet een advies van de Commissie Gelijke Behandeling en de Interdepartementale Commissie Europees Recht. 
 
Doel van een voorkeursbehandeling op het werk (bijvoorbeeld bij aanstelling en promotie) is de aantoonbare achterstandspositie van die groep in bedrijf of overheidsinstelling te verminderen. De wet biedt mogelijkheden tot een voorkeursbehandeling van vrouwen, etnische minderheden en sinds 1 december 2003 ook gehandicapten en chronisch zieken, maar verplicht daar niet toe.  
 
Uit onderzoek blijkt voorkeursbehandeling een positief effect te hebben op de arbeidsmarktsituatie van vrouwen en etnische minderheden. Twee op de drie werkgevers zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden van voorkeursbehandeling. Eà©n op de drie werkgevers voert zo'n beleid, meestal gericht op à©à©n doelgroep (vooral etnische minderheden). Van de bedrijven die met een voorkeursbehandeling personeel geworven hebben, staat 84 procent positief tegenover het toegepaste beleid. Ruim à©à©n op de drie meent dat ze door dat beleid er daadwerkelijk in geslaagd zijn extra mensen uit de gewenste doelgroep te werven. 
 
Ondanks deze positieve effecten, verkeren vrouwen, etnische minderheden, gehandicapten en chronisch zieken nog steeds in een achterstandssituatie. Daarom vindt het kabinet het belangrijk de mogelijkheid tot een voorkeursbehandeling op het werk te handhaven, met dien verstande dat mannen, autochtonen en mensen zonder handicap of chronische ziekte niet worden uitgesloten.  
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat minister De Geus de nota naar de Tweede Kamer stuurt. 
 
bron:RVD