De onroerendezaakbelastingen (OZB) kan op termijn worden afgeschaft en vervangen door een aanvullende heffing op de loon- en inkomstenbelasting. Dit stelt de Stuurgroep verkenning van het belastinggebied van gemeenten en provincies voor in zijn rapport 'Lokale belastingen: meer, beheerst!'. Minister Remkes (BZK) stuurt het rapport vandaag naar de Tweede Kamer mede namens minister Zalm en staatssecretaris Wijn van Financiën. 

Het rapport is tijdens het Overhedenoverleg tussen het Rijk, IPO en VNG op 18 mei aan de Minister-president aangeboden door de voorzitter van de Stuurgroep, de heer Bas Eenhoorn. Voorgesteld wordt het eigen belastinggebied van de gemeenten uit te breiden door het heffen van opcenten op loon- en inkomstenbelasting. Ook wordt voorgesteld om de belastingruimte van gemeenten te maximeren.  
 
Eenhoorn adviseert tevens een sanering van de kleinere gemeentelijke belastingen. Voor de provincies wordt op termijn een ingezetenenbelasting voorgesteld, ter vervanging van de huidige opcenten op de motorrijtuigenbelasting.  
 
Het kabinet zal de voorstellen bestuderen en zo spoedig mogelijk met een kabinetsstandpunt komen. Het overleg met de VNG en het IPO zal worden voortgezet. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de mogelijke oplossingen voor enkele vraagstukken die onder andere in het rapport Eenhoorn worden benoemd. Het gaat dan vooral om de uitvoeringskosten, conjunctuurgevoeligheid, inkomensbeleid, koopkrachteffecten en herverdelingseffecten. 

bron:BZK