In verband met de invoering van het burgerinitiatief heeft het Presidium van de Tweede Kamer, in samenspraak met de Commissie voor de Werkwijze van de Kamer, een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Kamer en het Reglement van de Commissie voor de verzoekschriften aan de leden van de Tweede Kamer doorgeleid. De Voorzitter van de Kamer, Frans W. Weisglas, is voornemens dit voorstel te verdedigen. Met het burgerinitiatief wordt een instrument geïntroduceerd waarmee burgers een nieuw onderwerp of voorstel kunnen agenderen in de Kamer.

De aanleiding voor het voorstel is de motie Dubbelboer c.s. (29 200 VII, nr.15), die op 31 maart 2004 door de Kamer is aangenomen, waarin het Presidium wordt gevraagd een overzicht te geven van de voor- en nadelen van het invoeren van het burgerinitiatief op landelijk niveau.

Het burgerinitiatief is een concrete maatregel van bestuurlijke vernieuwing om de afstand tussen burger en politiek te verkleinen en de relatie tussen hen te verbeteren. Het biedt burgers de mogelijkheid om buiten verkiezingen om onderwerpen aan te dragen voor de landelijke politieke agenda.

Op deze manier kan een brug geslagen worden tussen ideeën in de samenleving en discussies in de Kamer, waardoor de politieke discussies scherper kunnen worden. Het burgerinitiatief kan leiden tot oplossingen voor problemen en bijdragen aan een gezonde sociale infrastructuur.

Er is geprobeerd het aantal inhoudelijke en procedurele beperkingen bij het burgerinitiatief zo klein mogelijk te houden om de drempels om de burger dichter bij de politiek te krijgen, zo laag mogelijk te maken.

bron:Tweede Kamer

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular