De drie voorzitters van de Technische Universiteiten in Nederland hebben dinsdag 5 juli in de Hoftoren in Den Haag een gemeenschappelijke regeling ondertekend. In deze regeling wordt de samenwerking die beschreven wordt in Sectorplan Wetenschap & Technologie nader uitgewerkt. De regeling wordt aangeboden aan de ministers Van der Hoeven (OC&W) en Brinkhorst (EZ) en staatssecretaris Rutte (OC&W).

In de gemeenschappelijke regeling van de 3TU's is onder meer vastgelegd hoe het overleg van College Voorzitters plaatsvindt. Hoe op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie zal worden samengewerkt. Hoe gezamenlijke accreditaties en visitaties zullen gaan plaatsvinden. Maar ook hoe de studenteninstroom in het technisch wetenschappelijk onderwijs vergroot moet worden. Met het ondertekenen van deze gemeenschappelijke regeling zegt ir. G.J. van Luijk , voorzitter van het Delftse College van Bestuur, hebben we een stevige stap gezet richting de Federatie van Technische Universiteiten.

De gemeenschappelijke regeling is een vervolg op het Sectorplan Wetenschap & Technologie, getiteld Slagkracht door Innovatie. Binnen dit kader zijn al eerder afspraken gemaakt over samenwerking in de 3TU Graduate School, waar het gaat om het bundelen van onderwijs, 3TU Institute of Science and Technology, waar het gaat om samenwerking op het gebied van onderzoek, en het 3TU Innovation Lab, waar het gaat om het samenwerken op het gebied van kennisvalorisatie. De Federatie zal zich in de toekomst ook in het buitenland presenteren als een eenheid.

De gemeenschappelijke regeling moet de bestuurlijke basis vormen om te komen tot à©à©n Federatie van Technische Universiteiten in Nederland. In het sectorplan wordt daarvoor het jaar 2010 genoemd. Wellicht zal minister Van der Hoeven aan het ter beschikking stellen van de subsidie van 50 miljoen euro de voorwaarde verbinden dat de federatie er al in 2007 is. De 3 TUs zijn daartoe bereid.

Dat juist het gebied van kennisvalorisatie naast onderwijs en onderzoek van belang is, is niet verwonderlijk. De drie universiteiten dragen nu afzonderlijk al bij aan de kenniseconomie door het ontwikkelen van nieuwe technologie die de concurrentiepositie van Nederland in de wereld versterkt. Door een slagvaardige bundeling van krachten dragen de 3 TUs nog sterker bij aan de positie van Nederland binnen sterk concurrerende wereldeconomieën. Met dit laatste sluit de Federatie aan bij de doelstellingen van het in 2003 opgerichte Innovatieplatform.

bron:TU Eindhoven