Deze week is het jaarverslag van de Groene Long verschenen met de titel
´Opereren in een kwetsbaar landschap'. Uit het jaarverslag blijkt dat
er in 2004 in totaal 49 projecten klaar zijn voor uitvoering, die een
totale waarde van à¢?¬ 10 miljoen vertegenwoordigen. ´De focus ligt op
continuering': aldus de Noordhollandse gedeputeerde Poelmann. Die
hiermee doelt op het feit dat vanaf 2006 het programmabureau de Groene
Long en het Nationaal Landschap Laag Holland in à©à©n bureau worden
samengebracht.

In het jaarverslag wordt door middel van foto's en verhalen het werk
van programmabureau de Groene Long toegelicht. In de drie jaar dat het
programmabureau werkzaam is, is het aantal initiatieven en de
ondernemingskracht in de regio aanzienlijk toegenomen.  Het
programmabureau heeft een belangrijke rol gespeeld om al die
initiatieven een flinke steun in de rug te geven. Dat heeft
geresulteerd in een oogstjaar wat betreft 2004: negenenveertig
projecten zijn aangemeld met een totale investering van à¢?¬ 10 miljoen in
het gebied.

De Amsterdamse wethouder Hester Maij noemt het dan ook
een goede zaak dat allerlei partijen sinds drie jaar gebiedsgericht
samenwerken: "Naast de bestuurlijke kracht, is het enthousiasme waarmee
de medewerkers hun taak oppakken stimulerend. Verschillende
initiatieven spreken mij aan, bijvoorbeeld de combinatie van
streekeigen producten en educatie." De wethouder geeft echter ook een
boodschap mee voor de toekomst: "De Groene Long moet onder bereik van
bewoners komen, dan gaat het echt leven."

In het
jaarverslag worden ook enkele projecten behandeld. Een opvallend
project is bijvoorbeeld het stukje veenweidegebied in Artis. Midden in
de stad zijn een ouderwets boerenhek, een rij knotwilgen, een
boerenwoning en een weide die ´s zomers wordt begraasd door schapen
verrezen. Ook de weidevogels voelen zich er prima thuis. Om haar
bezoekers nog meer vertrouwd te maken met de veenweidegebieden, gaat
Artis ook een speciale expositie inrichten. Daarnaast passeren in het
boekje, in vogelvlucht, een keur aan initiatieven op het gebied van
recreatie, natuurbeheer en vernieuwend agrarisch ondernemerschap de
revue.  

Volgens gedeputeerde Poelmann toont dit
resultaat aan dat De Groene Long het nodige heeft los weten te maken.
Om door te gaan op de ingeslagen weg, is het in zijn ogen van belang om
ook structurele financieringsbronnen aan te boren:  "Dat is nodig
om de mensen die wonen en werken in het gebied een stabiel
toekomstperspectief te bieden. Om die reden is het werk van De Groene
Long inmiddels ingebed in het Nationaal Landschap Laag Holland."

bron:Provincie Noord Holland