De provincie Fryslà¢n heeft ontheffing verleend voor de jacht op vossen. Het doel hiervan is tweeledig, namelijk (a) bescherming van de weidevogels en (b) voorkoming van belangrijke schade aan scharrelkippen. De Faunabescherming heeft bezwaar gemaakt tegen deze ontheffing op grond van de Flora- en faunawet en heeft schorsing gevraagd bij de bestuursrechter. De voorzieningenrechter heeft de Faunabescherming in zijn uitspraak van 2 mei 2005 gedeeltelijk in het gelijk gesteld.

De argumenten van de Faunabescherming tegen dit onderdeel (a) van de ontheffing, zijn door de rechter verworpen. De rechter vindt dat de provincie goed heeft gemotiveerd waarom de vossenjacht in de hele provincie is toegestaan, door op een kaart de belangrijke weidevogegebieden aan te geven met een bufferzone van 5 kilometer daaromheen. Daarmee wordt het hele grondgebied (behalve de Waddeneilanden) afgedekt. De provincie heeft nog niet goed gemotiveerd waarom het schieten ook is toegestaan in speciale beschermingszones voor vogels, maar de provincie kan dit gebrek in een later stadium mogelijk herstellen.

Onderdeel (b) van de ontheffing voorziet in een extra mogelijkheid om vossen af te schieten in de buurt van kippenhouders die hun pluimvee vrij laten uitlopen (zogenaamde Freilandkippen). Het afschieten mag daar van de provincie ook plaatsvinden in de rest van het jaar (tussen
1 april en 14 augustus) in een straal van 2 kilometer rond deze bedrijven (12 in totaal).

Dit onderdeel van de ontheffing (b) is door de rechter geschorst. Volgens de rechter moet cijfermatig worden aangetoond dat de kans bestaat dat de vos 'belangrijke schade' onder de kippen zal aanrichten. Dergelijke gegevens zijn echter niet ingebracht. De provincie heeft verder niet duidelijk kunnen maken waarom dit onderdeel van de ontheffing naast onderdeel (a) nodig is. Ook vindt de rechter dat niet goed is gemotiveerd waarom met dit onderdeel (b) van de ontheffing de vos kan worden afgeschoten in de kraam- en zoogperiode. Het Faunafonds, een wettelijk adviesorgaan, heeft dit immers afgeraden.

De provincie moet zich nog uitlaten over de bezwaren van de Faunabescherming. Tot die tijd geldt op grond van deze uitspraak dat de vos in de provincie Fryslà¢n alleen in de periode van 15 augustus tot 1 april mag worden afgeschoten.

bron:Rechtbank Leeuwarden