(Persbericht) 20 april 2011

Groenhuysen breidt in de loop van 2012 haar palliatieve zorg (zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn) uit met onder andere een hospice. In de aanloop naar de nieuwbouw aan de Kalsdonksestraat in Roosendaal bereidt het team zich in de bestaande palliatieve unit voor op de nieuwe werkomgeving. In het hospice kunnen cliënten hun laatste levensfase doorbrengen. Daarbij staat privacy, rust, veiligheid, warmte en kwaliteit van leven voorop. Om cliënten en hun naasten daarbij te begeleiden is Groenhuysen op zoek naar vrijwilligers. Groenhuysen heeft de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen (VPTZ) gevraagd een bijdrage te leveren bij de werving, selectie en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Vrijwilligers nemen in het hospice een belangrijke plaats in. Zij spelen een belangrijke rol in de totale zorgverlening aan de bewoners en bieden daar waar nodig aandacht, nabijheid en ondersteuning, in samenwerking met beroepskrachten. Iedere vrijwilliger maakt een verschil, of ze nu veel of weinig tijd beschikbaar hebben. Vrijwilligers zijn onder andere gastvrouw of gastheer, bereiden op verzoek van de cliënt gerechten, doen boodschappen, lezen voor, helpen bij zorgtaken of ´zijn‘˜ er gewoon. Belangrijk is dat de vrijwilliger de wensen van de bewoner respecteert, er is voor de ander en een luisterend oor biedt.

Opleiding
Vrijwilligers krijgen de nodige ondersteuning om zich goed voor te bereiden op het vrijwilligerswerk. Zo is er voorafgaand een intensieve training en gaat het volledige team (bestaande uit vrijwilligers en beroepskrachten) een paar dagen samen aan de slag om optimaal op elkaar ingespeeld te zijn. Tijdens de voorbereidende bijeenkomsten komen praktische werkzaamheden aan de orde, maar ook onderwerpen op emotioneel vlak.

Meer informatie? Bezoek de informatieavond!
Op donderdag 19 mei 2011 om 19.30 uur organiseert Groenhuysen in samenwerking met de VPTZ een informatieavond in de kapel van Wiekendael, Kalsdonksestraat 89 in Roosendaal. Daarin worden de taken voor vrijwilligers toegelicht en mogelijke vervolgstappen uitgelegd. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Anja Vriens (regiocoà¶rdinator VPTZ) via [email protected] of 06 - 514 98 069.