Reïntegratietrajecten in opdracht van werkgevers en verzekeraars worden succesvol afgesloten. Als iemand in een uitkering zit, wordt de afstand tot werk groter en is de uitstroomkans geringer. Van de 4.000 onderzochte reïntegratietrajecten, waarbij plaatsing of werkhervatting het doel was, zijn 3.300 mensen weer aan het werk na afronding van het contract (83%). Een vroegtijdige aanpak leidt tot hoger resultaat.

Financiële prikkels voor werkgever en werknemer om vroegtijdig zelf verantwoordelijkheid te nemen leiden tot een actievere inzet van reïntegratie. Ella Vogelaar, voorzitter Borea: 'Een snelle aanpak loont: het voorkomt dat mensen langdurig uitvallen of in de uitkering komen. Bovendien is de schadelastbeperking voor werkgevers en verzekeraars aanzienlijk. Immers iedere dag dat iemand thuis zit moet er wel loon worden doorbetaald'.

Met de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter en de verplichte loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren worden werkgevers aangezet tot meer inspanningen op arbo- en verzuimbeleid. Maar nemen werkgevers die verantwoordelijkheid en zorgt dat ook voor verminderde WAO instroom? Dat laatste blijkt het geval; de WAO instroom daalt. Maar zetten werkgevers ook meer in op preventie, verzuim en reïntegratie? 'De eerste cijfers zijn bemoedigend: We schatten in dat jaarlijks zo'n 50.000 trajecten door werkgevers en/of verzekeraars worden opgestart. Deze variëren van preventie, gericht op verzuimbeleid; verzuimbegeleiding met behulp van casemanagement, multi-diciplinaire interventies; en reïntegratie en interventies naar eigen en ander werk. Dat laatste gebeurt met behulp van mediation, outplacement, loopbaanbegeleiding en bemiddeling naar ander werk of een andere werkgever. De resultaten stemmen positief: Als reïntegratiebedrijven er in slagen om 83% van de werknemers weer aan het werk te helpen en we vergelijken dat met de percentages die in opdracht van UWV (40%) en gemeenten (29%) worden gehaald, dan is duidelijk dat we er niet vroeg genoeg bij kunnen zijn', aldus Ella Vogelaar. Tijdens het Borea-symposium 'Werkgevers en werknemers aan zet!' zullen FNV vice-voorzitter Ton Heerts, en Chiel Bos van Zorgverzekeraars Nederland hun visie geven op de wijze waarop werkgevers en werknemers actief het eigen preventie-, verzuim en reïntegratiebeleid kunnen vormgeven. Met een nieuwe WW, een nieuw zorgsstelsel en mogelijke veranderingen in de WAO liggen er kansen voor alle betrokken partijen.

Duurzame reïntegratie: Schadelastbeperking het toverwoord?
Voor werknemers die nog een arbeidsrelatie hebben met de werkgever is reïntegratie naar werk makkelijker vorm te geven. Voor werkgevers betekent het minder vervangingskosten en geen loondoorbetaling, waar geen arbeid tegenover staat. Werkgevers en werknemers hebben er dus alle belang bij zelf vorm te geven aan hun reïntegratie. Zorgverzekeraars kunnen daar met hun collectieve zorgverzekeringen een belangrijke rol in spelen. Hoe sneller iemand weer terug is op de werkplek, hoe kleiner de schade en vaak ook minder aanspraak op andere gezondheidsdiensten.
'Maar alleen financiële prikkels zijn natuurlijk niet voldoende', aldus Ella Vogelaar. Het helpt, maar uiteindelijk zijn we vooral gebaat, wanneer reïntegratie in het perspectief van de ontwikkeling naar duurzame participatie wordt geplaatst. Het gaat er niet alleen om dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk zijn, maar vooral ook om de inzetbaarheid van (potentiële) werknemers op langere termijn, waarbij werknemers over die competenties beschikken die de kenniseconomie van morgen vraagt. Ten slotte leidt alleen duurzame reïntegratie tot daadwerkelijke schadelastbeperking'.

bron:Borea