De VROM-Inspectie controleert de komende periode transporten in heel Nederland op milieuregels, in het bijzonder op afvaltransporten. Deze actie is onderdeel van een internationaal handhavingsproject met een groot aantal Europese landen. Bij de transportcontroles werkt de VROM-Inspectie nauw samen met een groot aantal handhavingsdiensten, zoals de Douane, de regiokorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), en milieu-inspecties in andere Europese landen.

Het doel van de controles is regelgeving op het gebied van afvaltransporten te
controleren, zoals vastgelegd in de EVOA (Europese Verordening voor in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen) en het Verdrag van Basel. Tijdens de internationale transport-controleweken wordt gebruik gemaakt van diepgaande inspectiemethoden, zoals bijvoorbeeld documentcontroles, controle van geselecteerde vrachtwagens en internationale coördinatie. De focus ligt in het bijzonder op afvalstromen als elektronisch afval, autowrakken, afvalhout en kunststofafval. De controles richten zich niet uitsluitend op de afvaltransporten zelf, maar nadrukkelijk ook op hun herkomst en juiste verwerking op bestemming. Circa 15% van alle transporten in Europa betreft afvalstoffen. Tijdens de twee voorgaande Europese inspectieweken, die plaatsvonden in week 17 en 38 van 2005, zijn in totaal 451 afvaltransporten geïnspecteerd, en zijn talrijke overtredingen geconstateerd en in Europees verband aangepakt.
Het internationaal handhavingsproject heeft tot doel de handhaving van EU-wetgeving over de in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen te verbeteren. 15 Deelnemende Europese landen werken daartoe nauw samen en wisselen informatie over belangrijke afvalstromen uit. Ondanks dat de afvalwetgeving op dit gebied complex is, laat Europese samenwerking zien dat gecoördineerde handhavingsacties hun effectiviteit bewijzen. Dit laat zich vooral gelden op het gebied van de gezamenlijke aanpak van overtredingen. De complexiteit
zit in de variatie tussen taken en bevoegdheden van verantwoordelijke organisaties, verschil in kennis, kunde en beschikbare middelen, en uiteenlopende implementatie en naleving van Europese wetgeving. De uitkomsten van het totaalproject worden in het voorjaar gepubliceerd. Het project vindt plaats onder de paraplu van het IMPEL-TFS netwerk (European Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, cluster Transfrontier Shipments of Waste).
bron:VROM