De integrale VROM-vergunning waar op initiatief van minister Dekker en staatssecretaris Van Geel aan wordt gewerkt, zal breder zijn dan alleen de vergunningen van VROM zelf. Ook de  vergunningen op grond van de Monumentenwet, de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet zullen onderdeel uitmaken van het nieuwe vergunningstelsel. Dat blijkt uit een concept van het wetsvoorstel dat VROM heeft voorgelegd aan verschillende belanghebbende partijen. 

Omgeving 
Het ministerie van VROM wil zoveel mogelijk vergunningen voor wonen, ruimte en milieu opnemen in à©à©n integrale omgevingsvergunning. Het gaat daarbij onder andere om de milieuvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning, aanlegvergunning en de gebruiksvergunning. Daarnaast is bekeken welke vergunningstelsels hiermee gecombineerd kunnen worden. Dit geldt dus voor de vergunningen op grond van de Monumentenwet, de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Over de relatie met de diverse vergunningstelsels voor het waterbeheer vindt nog overleg plaats. De diverse vergunningstelsels die voorkomen in verordeningen van gemeenten en provincies zullen ook met de nieuwe integrale vergunning worden gecombineerd. 
 
Uitgangspunt bij de VROM-vergunning is dat de aanvrager geen hinder ondervindt van de manier waarop de overheid is georganiseerd. De aanvrager van een omgevingsvergunning moet straks terecht kunnen bij à©à©n loket. Dat loket zal bij de gemeente te vinden zijn; het overheidsniveau dat het dichtst bij de burger staat. De aanvrager bepaalt vervolgens of hij de vergunning digitaal via internet, per diskette of op papier aanvraagt. Het aanvraagformulier leidt hem via stroomschema's langs de vragen. Ook wordt vermeld welke aanvullende stukken ingediend moeten worden. Het voordeel is dat de aanvrager nog maar à©à©n keer bepaalde gegevens hoeft in te vullen. De aanvraag zal, net als de belastingaangifte, digitaal worden verwerkt. 
 
Consultatie 
Deze week is een consultatieronde over het concept van start gegaan, waarbij een groot aantal instanties - zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen, VNO/NCW, Bouwend Nederland, Natuur en Milieu - commentaar mogen leveren. Zij krijgen hiervoor twee maanden de tijd. Vervolgens zal het ministerie het concept bijstellen. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel vervolgens in oktober in de ministerraad aan de orde komt. 
 
VROM betrekt veel praktijkdeskundigen bij het project. Er zijn inmiddels verschillende 'denktanks' opgericht: voor vergunningverlening en handhaving en voor ICT (digitalisering). In deze denktanks zitten vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen. Ook vergunningaanvragers (bedrijven en vergunningenmanagementbureaus) nemen hier aan deel. Tot slot wordt ook aandacht besteed aan ervaringen met het verlenen van vergunningen in andere landen. 
 
Besparing 
De introductie van de VROM-vergunning vormt een belangrijk speerpunt bij de modernisering van de VROM-regelgeving. Daarmee geven minister Dekker en staatssecretaris Van Geel invulling aan de doelstellingen van het kabinet om tot minder regels te komen en de administratieve lasten met 25% te verminderen. Naar verwachting zullen de administratieve lasten door de VROM-vergunning vanaf 2007 met 93 miljoen euro dalen.  
 
bron:VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular