Voor vrouwen uit de vrouwenopvang zijn er voldoende huisvestingsmogelijkheden. Dit blijkt uit een inventarisatie bij alle gemeenten met voorzieningen voor vrouwenopvang (de centrumgemeenten). De meerderheid van deze gemeenten geeft aan voldoende huisvesting voor deze vrouwen ter beschikking te hebben en hen met voorrang te huisvesten.

Problemen met de doorstroming vanuit de opvang naar reguliere huisvesting liggen aan sociale, administratieve en financiële factoren. Minister Dekker (VROM) zal daarom geplande regelgeving om de voorrangsregels aan te scherpen niet doorvoeren, maar een brief sturen aan gemeenten om de doorstroming te bevorderen. Dit schrijft zij aan de Tweede Kamer.

In 86 procent van de gemeenten - 30 van de 35 centrumgemeenten - worden vrouwen in de vrouwenopvang als 'urgente' doelgroep bestempeld. Van de centrumgemeenten zijn er drie waar deze vrouwen niet als urgente doelgroep worden aangemerkt en van twee is het niet duidelijk. Urgentie betekent dat deze vrouwen met voorrang op de reguliere woningzoekenden een woning krijgen. Verder geeft de overgrote meerderheid van de gemeenten (namelijk 77 procent) aan dat er voldoende huisvesting is voor deze doelgroep. Slechts in 8 procent van de gemeenten is dit duidelijk niet het geval. In de overige gevallen is niet duidelijk of er voldoende of onvoldoende huisvesting is. Het ministerie van VWS is van plan om nader onderzoek te doen naar de achtergrond van de trage doorstroming in de opvanghuizen. De resultaten hiervan zullen in de loop van het najaar bekend worden.

Minister Dekker heeft mede gezien deze resultaten besloten een wijziging van het Huisvestingsbesluit in te trekken. Daarnaast zijn aan de geplande wijziging nadelen verbonden. De reguliere gemeentelijke woningtoewijzing wordt er namelijk door verstoord. Vrouwen uit de opvang krijgen met de absolute voorrangsregels uit de wijziging van het Huisvestingsbesluit ook voorrang op andere met voorrang te huisvesten groepen.
Omdat de gemeenten op de verschillende factoren zelf invloed kunnen uitoefenen, zal de minister wel namens staatssecretaris Ross-Van Dorp (VWS) alle centrumgemeenten aansporen de doorstroming in de opvanghuizen te versnellen. En zij zal de centrumgemeenten waar de urgentie van deze vrouwen nog niet is geregeld verzoeken dit alsnog te doen.

bron:VROM