Novib / Oxfam zegt dat de VS nu de uitspraak moet opvolgen zodat boeren
uit arme landen eerlijkere handelskansen krijgen. 

 
De internationale organisatie Oxfam, waarvan Novib het Nederlandse lid
is, roept de Verenigde Staten op om snel de uitspraak van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) van vandaag op te volgen en akkoord te
gaan met nieuwe handelsregels die dumping van goedkope producten
tegengaan.  
 
Het uitbannen van katoensubsidies is nodig om aan WTO-verplichtingen te
kunnen voldoen en miljoenen boeren uit arme landen te helpen, die met
moeite de eindjes aan elkaar knopen. Het is van groot belang dat de
Verenigde Staten hun bereidheid tonen de landbouwsubsidies te hervormen
overeenkomstig de huidige WTO-onderhandelingen, om aldus succes te
boeken bij de onderhandelingen over een nieuw wereldhandelstelsel.
 
 
De zaak tegen het dumpen van katoen door de Verenigde Staten is
overweldigend en dat wordt nu wederom door de WTO bevestigd, zegt
Celine Charveriat, woordvoerder van Oxfams Make Trade Fair campagne. De
discussie is afgelopen. De Verenigde Staten moeten nu snel in beweging
komen om hun programmas te hervormen en op te houden met het dumpen van
goedkope katoen op de wereldmarkt en daarmee het bestaan van arme
boeren in ontwikkelingslanden te ondermijnen.
 
In september 2004 oordeelde het WTO geschillenpanel dat de 3,2 miljard
dollar jaarlijks aan katoensubsidies en de 1,6 miljard dollar aan
exportkredieten van de Verenigde Staten voor katoen en andere goederen
volgens WTO-regels illegaal waren. De zaak werd door Brazilië
ingebracht, met steun van een aantal West-Afrikaanse katoenproducerende
landen (Benin en Tsjaad). De Verenigde Staten gingen in oktober in
beroep. Het oordeel van vandaag over het beroep is definitief, en de
Verenigde Staten hebben tot 1 juli van dit jaar om er gevolg aan te
geven om mogelijk handelssancties van Brazilië te vermijden.  
 
De Verenigde Staten moeten zich bewust worden van het feit dat kleine
ontwikkelingslanden ook rechten hebben in het wereldhandelsstelsel, of
het land riskeert een nieuwe golf weerstand van Afrikaanse landen en
boeren, zegt Soloba Mady Keita, voorzitter van een vereniging van
katoenproducenten uit Kita in West-Mali.  
 
Oxfam schat in dat het Amerikaanse dumpen tot verliezen van bijna 400
miljoen dollar heeft geleid tussen 2001 en 2003 voor arme Afrikaanse
katoenproducerende landen, waar meer dan 10 miljoen mensen direct
afhankelijk zijn van het gewas. Een typische, kleine West-Afrikaanse
katoenproducent verdient minder dan 400 dollar per jaar aan dit gewas.
Twee miljoen katoenboeren in Mali werden onlangs onder druk gezet om
een volgende prijsdaling van 25 procent te accepteren, velen van hen
zullen dan niet in staat zijn om de productiekosten terug te verdienen.
 
 
De meerderheid (78%) van de Amerikaanse katoensubsidies komen slechts
de grootste 10% van de katoenproducenten ten goede. Mazen in
subsidieregelingen laten toe dat geïndustrialiseerde boerderijen meer
dan 1 miljard dollar aan subsidies ontvangen, terwijl kleine boeren in
de Verenigde Staten en daarbuiten door lage productprijzen en hoge
landkosten geen boterham meer kunnen verdienen in de landbouw.  
 
De zaak heeft implicaties die verder gaan dan katoen. Deze zaak roept
ernstige vragen op over het hele Amerikaanse subsidiestelsel.
Amerikaanse subsidies hebben wereldmarkten vervormd, nagelaten kleine
Amerikaanse boeren te redden, en schade aan het milieu aangemoedigd. De
Verenigde Staten dienen deze uitspraak als een gelegenheid te zien om
nu echt te hervormen, zegt Charveriat.  
 
Als de Verenigde Staten nalaten dit WTO-besluit uit te voeren, dan
worden de vooruitzichten op een nieuwe wereldhandelsovereenkomst over
landbouw ernstig beschadigd, zegt Charveriat. Als recente oproepen van
de Verenigde Saten om de ronde onderhandelingen eind 2006 af te sluiten
serieus genomen moeten worden, dan moeten de katoensubsidies voor de
WTO top van Hongkong hervormd worden.  
 
Novib is het Nederlandse lid van Oxfam International, een
samenwerkingsverband van twaalf onafhankelijke
ontwikkelingsorganisaties. Het gezamenlijk ideaal: een rechtvaardige
wereld zonder armoede.  

Bron: NOVIB