De regering van de Verenigde Staten heeft laten weten de ambassade in Den Haag rond 2010 te willen verplaatsen. Aangezien de Amerikanen daar hun voorkeur voor hebben uitgesproken is Clingendael de eerste optie voor verplaatsing. Na de Rijksoverheid heeft gisteen het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag besloten daaraan medewerking te verlenen.

Daarmee komt op termijn een einde aan de ongewenste beveiligingssituatie rond het Voorhout. De locatie Clingendael ligt op het grondgebied van de gemeente Wassenaar, maar is eigendom van de gemeente Den Haag. De omwonenden van de locaties Clingendael en Voorhout zijn vandaag per brief door de gemeente over de plannen van de Verenigde Staten geïnformeerd.

Burgemeester en Wethouders van Den Haag zijn blij dat aan de onwenselijke situatie op het Voorhout op termijn een einde komt. De zware veiligheidsmaatregelen die sinds de aanslagen van 11 september 2001 zijn getroffen, ontregelen en ontsieren dit deel van de binnenstad zeer. Deze maatregelen blijven tot aan het vertrek van de ambassade noodzakelijk, maar met de VS is afgesproken de geïmproviseerde voorzieningen een beter aanzien te geven. Zo komen er rond het gebouw een drie meter hoog hekwerk en anti-rampalen. Het ruimtebeslag van de huidige maatregelen blijft nagenoeg in tact. Onder de voorwaarde van tijdelijkheid is het gemeentebestuur bereid medewerking te verlenen aan de voorgestelde maatregelen. Overleg over de uitwerking van deze maatregelen duurt nog voort.

Volgens internationale verdragen is een ambassade onderdeel van het grondgebied van het desbetreffende land en valt het niet onder de Nederlandse jurisdictie. Verplaatsing is alleen mogelijk wanneer het land zelf daartoe bereid is.

In een brief aan de omwonenden van het Voorhout en Clingendael schrijven burgemeester en wethouders dat zij hen niet eerder konden informeren omtrent de mogelijke verhuisplannen, omdat de regering van de VS pas nu definitief heeft besloten tot vertrek van het Voorhout en een eerste voorkeur uitspreekt voor de locatie Clingendael. Om vragen en zorgen te bespreken, organiseert de gemeente samen met de ambassade volgende week informatiebijeenkomsten voor de betrokken bewoners. Burgemeester Deetman informeert vanmorgen de vertegenwoordigers van (wijk)organisaties op de hoogte gebracht van het collegevoorstel. De VS stellen stringente eisen aan locaties voor nieuw te bouwen ambassades. Daarom moet de locatie zo'n vier hectare groot zijn en van twee kanten te ontsluiten. Een ligging in de nabijheid van het regeringscentrum en andere diplomatieke vestigingen in Den Haag is, naast een representatieve omgeving, vereist. Voor de nieuwe vestiging van de ambassade zijn meerdere locaties onder de loep genomen. Clingendael hoorde daar niet bij. De VS hebben deze locatie op eigen initiatief als enige aanvaardbare optie voorgesteld.

Indien definitief gekozen wordt voor Clingendael, dan is gemeente Den Haag van mening dat er een gedegen groencompensatie moet komen voor het verlies van een deel van een bijzonder gewaardeerd groengebied. Met name de verbinding van Clingendael met de kustduinen zou volgens het college verbeterd moeten worden. De eventuele bouw op Clingendael past niet in het bestemmingsplan, het groenbeleidsplan en het streekplan. Bovendien is het een rijksbeschermd stadsgezicht. Om de vestiging van de ambassade mogelijk te maken, moeten de nodige publiekrechtelijke procedures worden doorlopen. De gemeente Wassenaar en de provincie Zuid-Holland zijn daar primair verantwoordelijk voor.

Gegeven de ongewenste situatie aan het Voorhout en de uitgesproken voorkeur van de Amerikaanse ambassade voor de locatie Clingendael, heeft het gemeentebestuur haar medewerking toegezegd onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
Hierbij is tevens het nadrukkelijke voorbehoud gemaakt, dat het gemeentebestuur op de locatiekeuze kan terugkomen indien zich tijdens de voorbereidingsfase gunstiger alternatieven aandienen. Inmiddels zijn de volgende alternatieve locaties op de grens van Den Haag en Wassenaar aan de ambassade in overweging gegeven: Oosterbeek, naast de oprijlaan; met waardering heeft het college hiervoor recentelijk een initiatiefvoorstel van de gemeenteraadsfractie van Groen Links ontvangen; Sportterrein, aan de Benoordenhoutseweg naast de Waalsdorperlaan; Sportterrein Haagse Rugbyclub HRC aan het Theo Mann-Bouwmeesterpad.

Zodra de standpuntbepaling hierover is afgerond zal de gemeenteraad worden geïnformeer d over de resultaten.

De bewoners van de huidige locatie op het Voorhout en die op de mogelijk nieuwe locatie in Clingendael worden vandaag per brief geïnformeerd over het collegebesluit. Zij ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een informatie-avond ergens in mei.

bron:gemeente Den Haag