VVD-Tweede-Kamerlid Ruud Luchtenveld verdedigt deze week het initiatiefwetsvoorstel op het gebied van scheiding zonder rechterlijke tussenkomst en voortgezet ouderschap nà¡ scheiding.

De VVD-woordvoerder keerde zich eerder tegen het voorstel van de minister van Justitie om scheiden zonder tussenkomst van de rechter geheel onmogelijk te maken. ,,Als je samen kunt trouwen, dan moet je ook samen kunnen scheiden'', redeneert Luchtenveld. Bij het aangaan van een relatie vindt geen overheidstoets plaats. Als echtgenoten het - via een bemiddelaar - eens worden over de ontbinding van hun relatie is een rechterlijke toetsing niet nodig. Deze met meer waarborgen omklede administratieve scheidingsroute dient als alternatief voor de huidige omweg van de flitsscheiding, waarbij eerst wordt omgezet in een geregistreerd partnerschap en dan wordt ontbonden.

Het VVD-wetsvoorstel wil voorts de gelijkwaardige uitoefening van het ouderlijk gezag nà¡ een echtscheiding tot uitgangspunt nemen. Luchtenveld: ,,Het enkele feit dat ouders gescheiden zijn, ontslaat hen niet van alle rechten à©n plichten omtrent de opvoeding en verzorging van hun kind(eren). Ook nà¡ de scheiding houden beide ouders het gezag en blijven beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun minderjarige kind(eren). Ouders moeten in het kader van de ontbinding van het huwelijk concrete afspraken maken die worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Gelijkwaardigheid van beide ouders is daarbij uitgangspunt, maar op basis van praktische belemmeringen kan van een fiftyfifty-verdeling worden afgeweken."

Het wetsvoorstel voorziet verder in een betere en effectievere naleving van de afspraken die in verband met de ontbinding van het huwelijk worden gemaakt. Nu komt het nog veel te vaak voor dat à©à©n ouder, vaak de vader, een zeer lange periode zijn kind niet of amper ziet. Dit initiatiefwetsvoorstel beoogt hier verandering in aan te brengen.

bron:VVD