De VVD-Tweede-Kamerfractie wil haar grote waardering uitspreken voor het werk dat de commissie Nouwen heeft verricht. De commissie is in staat geweest om in een relatief korte tijd een gedegen advies op te stellen waarvoor in de maatschappij een groot draagvlak bestaat, getuige de unanimiteit en de diversiteit van de commissie.

Het Platform bepleit een fundamentele verandering in de manier waarop wij om dienen te gaan met de financiering van de bouw en het gebruik van ons wegennet. De VVD steunt de commissie van harte in haar opvatting dat burgers niet moeten betalen voor het bezit van hun auto maar voor het gebruik daarvan. Ook de VVD heeft in het verleden al diverse malen gepleit voor de afschaffing van de Motorrijtuigenbelasting (MRB) en de Belasting Personenauto's en Motorrijwielen (BPM). Het instellen van een kilometerprijs zorgt voor een eerlijker en transparanter systeem van betalen voor het gebruik van de weg. Tevens biedt dit systeem de mogelijkheid tot differentiatie en variabilisatie. Op die wijze is het mogelijk milieuvriendelijk en mogelijk veiliger voertuiggebruik te stimuleren. Dit past binnen het streven van de VVD naar een schoner, veiliger en zuiniger weggebruik. De VVD ziet deze mogelijkheden dan ook als een belangrijk winstpunt.

Het principe ´de gebruiker betaalt' kan in de ogen van de VVD alleen werken indien de gebruiker ook daadwerkelijk baat heeft voor datgene waarvoor hij of zij betaalt. Daarom vindt de VVD het ook zo belangrijk dat de opbrengsten van het betalen voor mobiliteit geoormerkt worden ter verbetering van de Nederlandse infrastructuur. De VVD is blij dat de commissie Nouwen deze opvatting volledig ondersteunt. Deze oormerking is essentieel voor het verkrijgen en behouden van draagvlak binnen de Nederlandse samenleving. Er moet een goed werkende en goedkoop inningsysteem komen.

Met betrekking tot de voorfase die de commissie Nouwen voorstelt, heeft de VVD enkele bedenkingen. Voorgesteld wordt om een prijs te betalen voor de bestaande weg ter financiering van enkele urgente regionale infrastructuurknelpunten. De VVD vraagt zich af of deze financiering niet beter geregeld kan worden middels een tolsysteem nadat de nieuwe infrastructuur gerealiseerd is. De gebruiker wordt dan namelijk een keuze gelaten. De VVD steunt verder de gedachte van de commissie dat een cordonheffing niet de juiste manier is om infrastructurele problemen op te lossen.

De VVD kan instemmen met het Platform waar het gaat om de toepassing van marktprincipes bij de bouw en de verbetering van het onderhoud van de weginfrastructuur. De VVD heeft ook geen bezwaar tegen een mogelijke verzelfstandiging van het wegbeheer daar waar dat mogelijk is.

Al met al is de VVD tevreden met het rapport van het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit. Zij is van mening dat het advies een gedegen basis biedt voor de regering om het omgaan met mobiliteit structureel te veranderen. De liberalen willen benadrukken dat voorgestelde beprijzing van infrastructuur een middel is om de financiering van infrastructuur te verbeteren en niet een middel is om files te bestrijden. De VVD wacht dan ook met grote belangstelling op de wijze waarop de regering dit beleid vorm zal geven. En vervolgens zal de Kamer zich uitspreken over de voorstellen van de Regering. De VVD zal tijdig met een helder standpunt komen.

bron:VVD