"Nederland moet haar plek onder de zon afdwingen. Met de Nota Werken aan Winst ligt er weer een kans" De VVD-fractie is bij monde van woordvoerster Ineke Dezentjà© Hamming-Bluemink  kritisch over de nota ´Werken aan Winst' van de regering.

De VVD vindt het zeer verstandig dat de regering vooruitlopend op de wetswijziging een nota naar de Kamer heeft gestuurd. "Deze nota biedt een uitstekende gelegenheid om de richting die het kabinet kiest van commentaar te voorzien", aldus Dezentjà© Hamming.

De VVD-politica stelt voor om een hoorzitting in de Tweede Kamer te houden, waar bedrijfsleven en fiscalisten hun opvattingen over dit plan duidelijk kunnen maken. "Het is een herverdelingsoperatie waar de juiste keuzes gemaakt moeten worden. Een hoorzitting verschaft alle politieke partijen van informatie die noodzakelijk is om de juiste afwegingen te kunnen maken", aldus Dezentjà© Hamming. De VVD geeft aan het plan met name te zullen beoordelen op de positie van de MKB-ondernemer.

Met de herziening van de VPB voert de staatssecretaris Wijn van Financiën de motie Dezentjà© Hamming uit. Deze vroeg om een herziening van de Vennootschapsbelasting en een onderzoek naar een Box met een speciaal verlaagd tarief voor rente en Research & Development. Deze systematiek is net als het drie boxensysteem dat gebruikt wordt in de Inkomstenbelasting.

"Het is de hoogste tijd. De Vpb was verworden tot een lappendeken van reparaties waar niemand meer wijs uit kon worden", aldus Dezentjà© Hamming. De VVD vindt het een pluspunt dat in het afgelopen jaar ondernemend Nederland al ruimschoots in de gelegenheid is geweest via internet suggesties bij het ministerie van Financiën aan te dragen voor deze wetsherziening.

De VVD acht versterking van de concurrentiepositie en verbetering van het fiscaal klimaat belangrijk voor de Nederlandse economie.

bron:VVD