De VWA is gestart met een intensieve controle van de rookvrije werkplek in de bouw. Hierbij worden controles uitgevoerd op bouwlocaties en bij hoofdkantoren van (middel)grote bouwbedrijven. Aanleiding zijn eerdere controles in tien verschillende sectoren, waaruit blijkt dat de regels het slechtst worden nageleefd in de sectoren industrie en bouwnijverheid. In de industrie heeft de VWA in 2005 een intensieve controleactie uitgevoerd waarbij 35% van de bedrijven niet aan de regels voldeed. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met de Arbeidsinspectie.

Actie rookvrije bouw 2006
Tijdens de controleactie in de bouwnijverheid in de eerste helft van 2006 voert de VWA steekproefsgewijs enkele honderden controles uit bij hoofdkantoren van bouwbedrijven en op bouwlocaties. De aandacht richt zich met name op (middel)grote bouwbedrijven. Bij de controle van de kantoorpanden wordt nagegaan in hoeverre er sprake is van een rookbeleid en of de werkplekken (kantoorruimten) en de gezamenlijke personeelsruimten zoals kantines, recepties en vergaderruimten rookvrij zijn. Tot slot wordt gecontroleerd of de rookruimte aan de wettelijke voorschriften voldoet (speciaal voor het roken, afgesloten ruimte en geen hinder en overlast in de aangrenzende ruimten). Op de bouwlocaties wordt met name gecontroleerd of de bouwketen rookvrij zijn. Controleurs van de VWA zijn bevoegd om tijdens een inspectie alle ruimten te inspecteren waar werknemers hun werkzaamheden kunnen uitvoeren zoals bijvoorbeeld werkkamers, gemeenschappelijke ruimten, bedrijfskantines etc. Bedrijven die het rookverbod overtreden riskeren een geldboete die kan oplopen tot 2400 euro.

Aanleiding controleacties
Na de invoering van wetgeving voor de rookvrije werkplek zijn in 2004 controles uitgevoerd in tien verschillende sectoren. 32% van de controles gaf toen aanleiding tot het opleggen van een schriftelijke waarschuwing of een geldboete. De meeste overtredingen werden geconstateerd bij middelgrote en grote bedrijven. De regels werden het slechtst nageleefd in de sectoren industrie (47% afwijking) en bouwnijverheid (44% afwijking). Het achterblijven van de naleving in deze sectoren was voor de VWA de aanleiding voor een intensieve controleactie in 2005 en 2006.

Resultaten actie rookvrije industrie 2005
Tijdens de controleactie in de industrie zijn in de tweede helft van 2005 ruim 3000 inspecties uitgevoerd. 35% van de bedrijven voldeed niet aan de regels van de Tabakswet. Bij deze bedrijven werd een maatregel genomen in de vorm van een schriftelijke waarschuwing of boeterapport. De inspecties vonden plaats in vier industriële sectoren: voedingsmiddelen, machines, elektronische en optische apparaten en transportmiddelen. Tegen respectievelijk 41% en 39% van de ondernemers in de machine- en transportmiddelenindustrie werd opgetreden. In de sectoren voedingsmiddelen (32%) en elektronische en optische apparaten (27%) werden minder maatregelen genomen.

Bij 24% van de bedrijven werd nog gerookt op een of meerdere werkplekken (o.a. kantoorruimten en productieruimten). De gezamenlijke ruimten (o.a. kantines, gangen, trappen of vergaderzalen) waren bij 18% van de bedrijven nog niet rookvrij. 45% van de bedrijven had een rookruimte ingericht. Hiervan voldeed 20% niet aan de eisen (niet afsluitbaar of gaf overlast naar de aangrenzende ruimten). Grote bedrijven hadden vaker een rookruimte ingericht dan middelgrote bedrijven. De rookruimten van grote bedrijven voldeden echter minder vaak aan de eisen van de Tabakswet.

Twee jaar na de invoering van de regelgeving omtrent de rookvrije werkplek kan voorzichtig geconcludeerd worden dat in 2005 meer industriële bedrijven aan de Tabakswet voldoen dan in 2004.
Rookvrije werkplek
De wet- en regelgeving omtrent de rookvrije werkplek is sinds 1 januari 2004 van kracht. Het is een van de instrumenten om tabaksgebruik terug te dringen en werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door meeroken. Werkgevers moeten voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan tabaksrook. Dit betekent in de praktijk dat er in bedrijven niet meer gerookt mag worden in de ruimten waar werknemers hun werkzaamheden uitvoeren.
bron:VWA