De uitbraak van mond- en klauwzeer in 2001 heeft geleid tot een aantal preventieve maatregelen om het risico van verspreiding van dierziekten te beperken. Een belangrijke maatregel is het verzamelen van slachtdieren op een erkend verzamelcentrum. Hiervandaan moet directe afvoer naar binnenlandse en buitenlandse slachterijen plaatsvinden. Uit onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) blijkt dat certificering niet altijd voldoende onderbouwd is, dat het toezicht op verzamelcentra intensiever moet plaatsvinden en dat een cruciaal onderdeel van het maatregelenpakket, Identificatie & Registratie (I&R), verbeterd moet worden.

Maatregelen
Voor de korte termijn start de VWA met een aantal acties om meer grip te krijgen op het voortraject van de certificering, van veehouder tot verzamelplaats.

De administratieve controle wordt aangescherpt.
Steekproefsgewijs zal de VWA in samenwerking met de Algemene Inspectie Dienst (AID) de administratie verifiëren door individuele dieren terug te traceren van verzamelplaats naar veehouder.
Er wordt een pool van dierenartsen gevormd die over de 14 verzamelplaatsen gaan rouleren en die onderling het werk van certificerende dierenartsen zullen toetsen.
Deze maatregelen gelden voor de periode van 1 juli 2005 tot 1 januari 2006.
Voor de langere termijn is een sluitende Identificatie & Registratie (I&R) van schapen en geiten een absolute randvoorwaarde. Uit het VWA-onderzoek blijkt dat elektronische I&R aan de gestelde voorwaarden kan voldoen. Invoering van dit systeem staat op Europees niveau gepland op 1 januari 2008. De VWA adviseert om de invoering van elektronische I&R te vervroegen naar 1 januari 2006, en tegelijkertijd een centrale database te ontwikkelen, vergelijkbaar met die voor runderen.

bron:VWA