Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verlaagt de administratieve lasten voor de burger met 20%. Dit percentage zal nog hoger worden als een aantal voorgenomen maatregelen verder is uitgewerkt. Dit schrijven minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad vrijdag akkoord is gegaan.

Een deel van de 20% lastenvermindering is de afgelopen twee jaar al gerealiseerd. Bij het verminderen van de administratieve lasten heeft VWS speciaal aandacht gegeven aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Zij maken het meeste gebruik van voorzieningen en doen vaak tegelijkertijd een beroep op de verschillende regelingen. Samen met maatschappelijke organisaties is onderzocht hoe administratieve procedures kunnen worden vereenvoudigd en beperkt. Een externe commissie heeft getoetst of VWS de belangrijkste lasten voor burgers aanpakt. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van NOC*NSF (sport), NOV/CIVIQ (vrijwilligers), NPCF (cliënten), CG-Raad (chronisch zieken en gehandicapten) en CSO (ouderen). Zij ondersteunen de in de brief genoemde acties. De Zorgverzekeringswet die op 1 januari 2006 in werking treedt zorgt voor minder administratieve lasten vergeleken met de oude ziekenfondswet. Veranderingen tussen ziekenfonds en particuliere verzekering komen niet meer voor en verzekerden hoeven bij het wisselen van baan ook geen gegevens meer door te geven. De Wet op de zorgtoeslag zorgt tegelijkertijd voor meer administratieve lasten. De verwachting is dat zes miljoen huishoudens recht hebben op de zorgtoeslag. Voor 55 procent van deze huishoudens kan de Belastingdienst het aanvraagformulier bijna volledig zelf invullen, waardoor de tijdsbesteding voor burgers beperkt blijft. Dit zal de komende jaren voor steeds meer huishoudens zo verlopen. Een belangrijke nieuwe maatregel betreft de vereenvoudiging van de verstrekking van medicaties aan chronisch zieken, waardoor deze groep minder vaak een herhaalrecept bij de arts hoeft te halen. Het elektronische medicatiedossier dat in 2006 wordt ingevoerd kan daar goed bij helpen, evenals de verdere ontwikkeling van het elektronisch receptenverkeer. Verder werkt het ministerie van VWS aan vereenvoudiging en versnelling van procedures van indicatiestelling in het kader van de AWBZ en aan administratieve vereenvoudiging van het Persoonsgebonden budget. Op advies van Operatie JONG worden de indicatiestellingen in de diverse sectoren geharmoniseerd. De bedoeling is dat jongeren die geïndiceerde zorg nodig hebben zoals jeugdzorg of speciaal onderwijs geen dubbele procedures hoeven te doorlopen. Het kabinet verwacht dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) -beoogde invoering op 1 juli 2006- zal leiden tot minder administratieve lasten voor burgers. Mensen hoeven met de komst van de Wmo waarschijnlijk minder vaak geïndiceerd te worden en het toekennen van de zorg kan sneller. Samen met andere ministeries en de VNG wil VWS gaan bevorderen dat burgers niet meer dan à©en keer informatie over functiebeperkingen en handicaps aan instanties hoeven te geven.

bron:VWS